دانشگاه آزاد اسلامی
 واحد کرج

 

Topics (sorted)

Educator
Web Address
Advanced Numerical Methods  Abolfath Nikranjbar http://kiau.ac.ir/~advanced-numerical-methods
Advanced Programming  Hassan Hatefi Ardakani http://kiau.ac.ir/~adv-prg

Agricultural Economic

 Niv Nozari http://kiau.ac.ir/~agri-econ

Agricultural Extension and Education

 Niv Nozari http://kiau.ac.ir/~agricultural_ext_edu
Application Software for Electronic  Behzad Behnam http://kiau.ac.ir/~app_soft_elec
Automatic Control  Abolfath Nikranjbar http://kiau.ac.ir/~automatic_control
Az Electronic-3
 Reza Jafari Moghadam http://kiau.ac.ir/~azelec3
Az Mojtama
 Reza Jafari Moghadam http://kiau.ac.ir/~azmojtama
Circuit2
 Reza Jafari Moghadam http://kiau.ac.ir/~circuit2
Chemistry Courses  
http://kiau.ac.ir/~chem-courses
Computer Architecture Hamid Reza Mohseninejad http://courses.kiau.ac.ir/~computerarchitecture
Computer Hardware
Morteza Mashayekhi   http://kiau.ac.ir/~computerhardware
Continuum Mechanics
 Ali Asghar Atai   http://kiau.ac.ir/~continuum_mechanics
Cost Accounting Mohammad Keyvani http://kiau.ac.ir/~costaccounting
ElecsMeasure
Reza Jafari Moghadam    http://kiau.ac.ir/~elecsmeasure
Electronics
Mohammad Ali Pakzad    http://kiau.ac.ir/~electronics
Electronics-Lab
Mohammad Ali Pakzad    http://kiau.ac.ir/~electronics-lab
Engineering Economy
 Hussein Ali Momeni   http://kiau.ac.ir/~engineeringeconomy
Fluid Mechanics I  Abolfath Nikranjbar http://kiau.ac.ir/~fluid-mechanics-i
Fluid Mechanics II   Mostafa Khosravy http://kiau.ac.ir/~fluid-mechanics-ii
Gas_Dynamics   Mostafa Khosravy http://kiau.ac.ir/~gas_dynamics
Heat Transfer I  Abolfath Nikranjbar http://kiau.ac.ir/~heat-transfer-i
Heat Transfer I   Mostafa Khosravy http://kiau.ac.ir/~heattransferi
Immunology  Mostafa Haji Molahoseini   http://kiau.ac.ir/~immunology
Industrial Controller Hamid Reza Mohseninejad http://kiau.ac.ir/~industrialcontroller
International Marketing  Hussein Ali Momeni http://kiau.ac.ir/~internationalmarketing
LabCircuit1   Reza Jafari Moghadam    http://kiau.ac.ir/~labcircuit1
Lab Electronic 3  Behzad Behnam http://kiau.ac.ir/~labelectronic3
Labtechpulse   Reza Jafari Moghadam    http://kiau.ac.ir/~labtechpulse
Marketing Management  Hussein Ali Momeni   http://kiau.ac.ir/~marketingmanagement
Materials Science  Ali Salemi Golezani   http://kiau.ac.ir/~materialsscience
Mechanics of Composite Material
 Mansour Ghomshei   http://kiau.ac.ir/~composite
Microcontroller
Mohammad Ali Pakzad    http://kiau.ac.ir/~microcontroller
Numerical Analysis Sohrab Rahbar   http://kiau.ac.ir/~numericalanalysis
Optimization  Reza Kazemi Matin   http://kiau.ac.ir/~optimization
Powder Metallurgy  Ali Salemi Golezani   http://kiau.ac.ir/~powdermetallurgy
Special Subjects
Morteza Mashayekhi   http://kiau.ac.ir/~specialsubjects
Statistics
  Mehdi Kohandel   http://kiau.ac.ir/~statistics
Thermodynamics I   Mostafa Khosravy http://kiau.ac.ir/~thermodynamics_i


اطلاعات بيشتر
راهنمايی به روز رسانی سايت
 وب سايت شخصی اعضائ هيئت علمی

 وب سايت شخصی دانشجویان

ارسال نظرات و پيشنهادات
 
:  آدرس پست الکترونیکیEmail: support@kiau.ac.ir            Web: http://courses.kiau.ac.ir