لیست شماره های تماس واحد کرج

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۶۶۷ مورد.
مخاطبقسمتحوزه شماره تماس
آقای تاج الدینمرکز تلفنحوزه معاونت اداری مالی34182000
آقای آقایاریمدیر دفتر ریاستحوزه ریاست واحد34182201
آقای جمشیدیانمتصدی دفتر ریاستحوزه ریاست واحد34182202
خانم حسینیدبیر خانهحوزه ریاست واحد34182210
خانم اکبریمدیر امور شاهد و ایثارگرانحوزه ریاست واحد34182477
...........کارشناس امور ایثارگرانحوزه ریاست واحد34182329
تشکلهای سیاسیحوزه ریاست واحد34182797
...........انتظامات ریاستحوزه ریاست واحد34182250
...........آبدارخانه ریاستحوزه ریاست واحد34182209
آقای نوروزعلی خدریمدیر گزینشحوزه ریاست واحد34182934
آخرین ویرایش۱۶ اسفند ۱۳۹۶