لیست شماره های تماس واحد کرج

قسمتحوزه شماره تماس
مرکز تلفنحوزه معاونت اداری مالی34182000
مدیر دفتر ریاستحوزه ریاست واحد34182201
متصدی دفتر ریاستحوزه ریاست واحد34182202
دبیرخانهحوزه ریاست واحد34182210
مدیر امور شاهد و ایثارگرانحوزه ریاست واحد34182477
کارشناس امور ایثارگرانحوزه ریاست واحد34182329
تشکلهای سیاسیحوزه ریاست واحد34182797
انتظامات ریاستحوزه ریاست واحد34182250
آبدارخانه ریاستحوزه ریاست واحد34182209
مدیر گزینشحوزه ریاست واحد34182934
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۶۶۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۸ بهمن ۱۳۹۹