اسامی متاخرین مصاحبه دکتری تخصصی - واحد کرج


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴٬۱۸۷ مورد.
محلگروهکدرشتهرشتهنامفاميلپدرمحل مصاحبه
واحد کرجفنی و مهندسی40720مهندسی مواد و متالورژیسمیهاباذری سیوندیعلیدانشکده فنی
واحد کرجزبان20312آموزش زبان انگلیسیپریسااباذری فیروزسالاریعلی اکبردانشکده ادبیات و زبانهای خارجی
واحد کرجکشاورزی50208زراعترضااباذریاناسمعیلدانشکده کشاورزی
واحد کرجعلوم پایه30507میکروبیولوژینوشینابدالحسیندانشکده علوم
واحد کرجعلوم انسانی21323مالی-مهندسی مالیرضاابراهیم پورموسیدانشکده مدیریت و حسابداری
واحد کرجعلوم انسانی21278مدیریت صنعتی-مالیامیرعلیابراهیم زادهعبدالهدانشکده مدیریت و حسابداری
واحد کرجعلوم انسانی20807حقوق خصوصییونسابراهیم زادهرحیمدانشکده حقوق و علوم سیاسی
واحد کرجکشاورزی50185ژنتیک و به نژادی گیاهیادریسابراهیم نژاداحمددانشکده کشاورزی
واحد کرجکشاورزی50191علوم و مهندسی باغبانی-فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانیازادهابراهیمیعبدالهاشمدانشکده کشاورزی
واحد کرجهنر60206معماریالهامابراهیمیالماسدانشکده فنی
آخرین ویرایش۰۲ مرداد ۱۳۹۶