جدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۸-۹۷


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵۰ مورد.
ورودیمقطع تاریخ دانشکده از ساعتتا ساعتساعت تمدید
کلیه ورودی هاکلیه مقاطعشنبه 97/11/06ویژه دانشجویان ممتاز در کلیه دانشکده ها - با شرط معدل کل ( 17 تا 20)9:0016:00ندارد
ورودی 94 و ماقبلکلیه مقاطعیکشنبه 97/11/07فنی9:0024:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 97/11/08
ورودی 94 و ماقبلکلیه مقاطعیکشنبه 97/11/07مکاترونیک9:0024:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 97/11/08
ورودی 94 و ماقبلکلیه مقاطعیکشنبه 97/11/07الهیات9:0024:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 97/11/08
ورودی 94 و ماقبلکلیه مقاطعیکشنبه 97/11/07ادبیات و زبانهای خارجی11:0024:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 97/11/08
ورودی 94 و ماقبلکلیه مقاطعیکشنبه 97/11/07علوم پایه11:0024:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 97/11/08
ورودی 94 و ماقبلکلیه مقاطعیکشنبه 97/11/07روانشناسی11:0024:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 97/11/08
ورودی 94 و ماقبلکلیه مقاطعیکشنبه 97/11/07دامپزشکی11:0024:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 97/11/08
ورودی 94 و ماقبلکلیه مقاطعیکشنبه 97/11/07تربیت بدنی و علوم ورزشی13:0024:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 97/11/08
ورودی 94 و ماقبلکلیه مقاطعیکشنبه 97/11/07حقوق و علوم سیاسی13:0024:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 97/11/08
آخرین ویرایش۰۱ بهمن ۱۳۹۷