جدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول ۹۹-۹۸


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵۱ مورد.
ورودیمقطع تاریخ دانشکده از ساعتتا ساعتساعت تمدید
کلیه ورودی هاکلیه مقاطعشنبه 98/06/09ویژه دانشجویان ممتاز در کلیه دانشکده ها - با شرط معدل کل ( 17 تا 20)11:0024:00:00ندارد
ورودی 94 و ماقبلکلیه مقاطعیکشنبه 98/06/10فنی9:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/06/011
ورودی 94 و ماقبلکلیه مقاطعیکشنبه 98/06/10مکاترونیک9:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/06/11
ورودی 94 و ماقبلکلیه مقاطعیکشنبه 98/06/10الهیات9:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/06/11
ورودی 94 و ماقبلکلیه مقاطعیکشنبه 98/06/10ادبیات و زبانهای خارجی11:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/06/11
ورودی 94 و ماقبلکلیه مقاطعیکشنبه 98/06/10علوم11:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/06/11
ورودی 94 و ماقبلکلیه مقاطعیکشنبه 98/06/10روانشناسی11:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/06/11
ورودی 94 و ماقبلکلیه مقاطعیکشنبه 98/06/10دامپزشکی11:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/06/11
ورودی 94 و ماقبلکلیه مقاطعیکشنبه 98/06/10تربیت بدنی و علوم ورزشی13:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/06/11
ورودی 94 و ماقبلکلیه مقاطعیکشنبه 98/06/10حقوق و علوم سیاسی13:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/06/11
آخرین ویرایش۰۳ شهریور ۱۳۹۸