جدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول ۹۹-۹۸


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۱ مورد.
ورودیمقطع تاریخ دانشکده از ساعتتا ساعتساعت تمدید
ورودی 94 و ماقبلکلیه مقاطعیکشنبه 98/06/10مدیریت و حسابداری13:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/06/11
ورودی 94 و ماقبلکلیه مقاطعیکشنبه 98/06/10کشاورزی و منابع طبیعی13:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/06/11
ورودی 94 و ماقبلکلیه مقاطعیکشنبه 98/06/10پرستاری و مامایی13:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/06/11
ورودی 95کلیه مقاطعدوشنبه 98/06/011فنی9:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/06/12
ورودی 95کلیه مقاطعدوشنبه 98/06/011مکاترونیک9:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/06/12
ورودی 95کلیه مقاطعدوشنبه 98/06/011الهیات9:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/06/12
ورودی 95کلیه مقاطعدوشنبه 98/06/011ادبیات و زبانهای خارجی11:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/06/12
ورودی 95کلیه مقاطعدوشنبه 98/06/011علوم11:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/06/12
ورودی 95کلیه مقاطعدوشنبه 98/06/011روانشناسی11:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/06/12
ورودی 95کلیه مقاطعدوشنبه 98/06/011دامپزشکی11:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/06/12
آخرین ویرایش۰۳ شهریور ۱۳۹۸