جدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول ۹۹-۹۸


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۵۱ مورد.
ورودیمقطع تاریخ دانشکده از ساعتتا ساعتساعت تمدید
ورودی 95کلیه مقاطعدوشنبه 98/06/011تربیت بدنی و علوم ورزشی13:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/06/12
ورودی 95کلیه مقاطعدوشنبه 98/06/011حقوق و علوم سیاسی13:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/06/12
ورودی 95کلیه مقاطعدوشنبه 98/06/011مدیریت و حسابداری13:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/06/12
ورودی 95کلیه مقاطعدوشنبه 98/06/011کشاورزی و منابع طبیعی13:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/06/12
ورودی 95کلیه مقاطعدوشنبه 98/06/011پرستاری و مامایی13:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/06/12
ورودی 96کلیه مقاطعسه شنبه 98/06/12فنی9:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/06/13
ورودی 96کلیه مقاطعسه شنبه 98/06/12مکاترونیک9:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/06/13
ورودی 96کلیه مقاطعسه شنبه 98/06/12حقوق و علوم سیاسی11:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز98/06/13
ورودی 96کلیه مقاطعسه شنبه 98/06/12مدیریت و حسابداری11:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/06/13
ورودی 96کلیه مقاطعسه شنبه 98/06/12تربیت بدنی و علوم ورزشی11:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/06/13
آخرین ویرایش۰۳ شهریور ۱۳۹۸