جدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول ۹۹-۹۸


نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵۱ مورد.
ورودیمقطع تاریخ دانشکده از ساعتتا ساعتساعت تمدید
ورودی 96کلیه مقاطعسه شنبه 98/06/12الهیات11:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/06/13
ورودی 96کلیه مقاطعسه شنبه 98/06/12دامپزشکی11:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/06/13
ورودی 96کلیه مقاطعسه شنبه 98/06/12ادبیات و زبانهای خارجی13:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/06/13
ورودی 96کلیه مقاطعسه شنبه 98/06/12علوم13:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/06/13
ورودی 96کلیه مقاطعسه شنبه 98/06/12روانشناسی13:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/06/13
ورودی 96کلیه مقاطعسه شنبه 98/06/12پرستاری و مامایی13:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/06/13
ورودی 96کلیه مقاطعسه شنبه 98/06/12کشاورزی و منابع طبیعی13:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/06/13
ورودی 97کلیه مقاطعچهارشنبه 98/06/13فنی9:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/06/14
ورودی 97کلیه مقاطعچهارشنبه 98/06/13مکاترونیک9:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/06/14
ورودی 97کلیه مقاطعچهارشنبه 98/06/13حقوق و علوم سیاسی11:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/06/14
آخرین ویرایش۰۳ شهریور ۱۳۹۸