جدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول ۹۹-۹۸


نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۵۱ مورد.
ورودیمقطع تاریخ دانشکده از ساعتتا ساعتساعت تمدید
ورودی 97کلیه مقاطعچهارشنبه 98/06/13مدیریت و حسابداری11:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/06/14
ورودی 97کلیه مقاطعچهارشنبه 98/06/13تربیت بدنی و علوم ورزشی11:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/06/14
ورودی 97کلیه مقاطعچهارشنبه 98/06/13الهیات11:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/06/14
ورودی 97کلیه مقاطعچهارشنبه 98/06/13دامپزشکی11:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/06/14
ورودی 97کلیه مقاطعچهارشنبه 98/06/13ادبیات و زبانهای خارجی13:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/06/14
ورودی 97کلیه مقاطعچهارشنبه 98/06/13علوم13:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/06/14
ورودی 97کلیه مقاطعچهارشنبه 98/06/13روانشناسی13:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/06/14
ورودی 97کلیه مقاطعچهارشنبه 98/06/13پرستاری و مامایی13:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/06/14
ورودی 97کلیه مقاطعچهارشنبه 98/06/13کشاورزی و منابع طبیعی13:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/06/14
ورودی 95 و ماقبل ( تمدید ثبت نام )کلیه مقاطعشنبه 98/06/16کلیه دانشکده ها9:0014:00:00ندارد
آخرین ویرایش۰۳ شهریور ۱۳۹۸