جدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۹-۹۸


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۵۱ مورد.
ورودیمقطع تاریخ دانشکده از ساعتتا ساعتساعت تمدید
ورودی 96کلیه مقاطعدوشنبه 98/11/07تربیت بدنی و علوم ورزشی13:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/11/08
ورودی 96کلیه مقاطعدوشنبه 98/11/07حقوق و علوم سیاسی13:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/11/08
ورودی 96کلیه مقاطعدوشنبه 98/11/07مدیریت و حسابداری13:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/11/08
ورودی 96کلیه مقاطعدوشنبه 98/11/07کشاورزی و منابع طبیعی13:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/11/08
ورودی 96کلیه مقاطعدوشنبه 98/11/07پرستاری و مامایی13:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/11/08
ورودی 97کلیه مقاطعسه شنبه 98/11/08فنی9:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/11/09
ورودی 97کلیه مقاطعسه شنبه 98/11/08مکاترونیک9:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/11/09
ورودی 97کلیه مقاطعسه شنبه 98/11/08حقوق و علوم سیاسی11:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/11/09
ورودی 97کلیه مقاطعسه شنبه 98/11/08مدیریت و حسابداری11:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/11/09
ورودی 97کلیه مقاطعسه شنبه 98/11/08تربیت بدنی و علوم ورزشی11:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/11/09
آخرین ویرایش۲۴ دی ۱۳۹۸