جدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۹-۹۸


نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۵۱ مورد.
ورودیمقطع تاریخ دانشکده از ساعتتا ساعتساعت تمدید
ورودی 98کلیه مقاطعچهارشنبه 98/11/09مدیریت و حسابداری11:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/11/10
ورودی 98کلیه مقاطعچهارشنبه 98/11/09تربیت بدنی و علوم ورزشی11:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/11/10
ورودی 98کلیه مقاطعچهارشنبه 98/11/09الهیات11:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/11/10
ورودی 98کلیه مقاطعچهارشنبه 98/11/09دامپزشکی11:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/11/10
ورودی 98کلیه مقاطعچهارشنبه 98/11/09ادبیات و زبانهای خارجی13:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/11/10
ورودی 98کلیه مقاطعچهارشنبه 98/11/09علوم13:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/11/10
ورودی 98کلیه مقاطعچهارشنبه 98/11/09روانشناسی13:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/11/10
ورودی 98کلیه مقاطعچهارشنبه 98/11/09پرستاری و مامایی13:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/11/10
ورودی 98کلیه مقاطعچهارشنبه 98/11/09کشاورزی و منابع طبیعی13:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/11/10
ورودی 96 و ماقبل ( تمدید ثبت نام )کلیه مقاطعپنج شنبه 98/11/10کلیه دانشکده ها9:0024:00:00ندارد
آخرین ویرایش۲۴ دی ۱۳۹۸