جدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۹-۹۸

ورودیمقطع تاریخ دانشکده از ساعتتا ساعتساعت تمدید
ورودی 97 و 98 ( تمدید ثبت نام )پنج شنبه 98/11/10کلیه دانشکده ها12:0024:00:00ندارد
کلیه ورودی هاکلیه مقاطعشنبه 98/11/05ویژه دانشجویان ممتاز در کلیه دانشکده ها - با شرط معدل کل ( 17 تا 20)10:0024:00:00 PMندارد
ورودی 95 و ماقبلکلیه مقاطعیکشنبه 98/11/6فنی9:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/11/07
ورودی 95 و ماقبلکلیه مقاطعیکشنبه 98/11/06مکاترونیک9:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/11/07
ورودی 95 و ماقبلکلیه مقاطعیکشنبه 98/11/6الهیات9:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/11/07
ورودی 95 و ماقبلکلیه مقاطعیکشنبه 98/11/6ادبیات و زبانهای خارجی11:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/11/07
ورودی 95 و ماقبلکلیه مقاطعیکشنبه 98/11/6علوم11:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/11/07
ورودی 95 و ماقبلکلیه مقاطعیکشنبه 98/11/6روانشناسی11:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/11/07
ورودی 95 و ماقبلکلیه مقاطعیکشنبه 98/11/6دامپزشکی11:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/11/07
ورودی 95 و ماقبلکلیه مقاطعیکشنبه 98/11/6تربیت بدنی و علوم ورزشی13:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/11/07
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵۱ مورد.

آخرین ویرایش۲۴ دی ۱۳۹۸