جدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۹-۹۸

ورودیمقطع تاریخ دانشکده از ساعتتا ساعتساعت تمدید
ورودی 96کلیه مقاطعدوشنبه 98/11/07فنی9:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/11/08
ورودی 96کلیه مقاطعدوشنبه 98/11/07مکاترونیک9:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/11/08
ورودی 96کلیه مقاطعدوشنبه 98/11/07الهیات9:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/11/08
ورودی 96کلیه مقاطعدوشنبه 98/11/07ادبیات و زبانهای خارجی11:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/11/08
ورودی 96کلیه مقاطعدوشنبه 98/11/07علوم11:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/11/08
ورودی 96کلیه مقاطعدوشنبه 98/11/07روانشناسی11:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/11/08
ورودی 96کلیه مقاطعدوشنبه 98/11/07دامپزشکی11:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/11/08
ورودی 96کلیه مقاطعدوشنبه 98/11/07تربیت بدنی و علوم ورزشی13:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/11/08
ورودی 96کلیه مقاطعدوشنبه 98/11/07حقوق و علوم سیاسی13:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/11/08
ورودی 96کلیه مقاطعدوشنبه 98/11/07مدیریت و حسابداری13:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/11/08
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵۱ مورد.

آخرین ویرایش۲۴ دی ۱۳۹۸