جدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۹-۹۸

ورودیمقطع تاریخ دانشکده از ساعتتا ساعتساعت تمدید
ورودی 95 و ماقبلکلیه مقاطعیکشنبه 98/11/6ادبیات و زبانهای خارجی11:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/11/07
ورودی 96کلیه مقاطعدوشنبه 98/11/07ادبیات و زبانهای خارجی11:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/11/08
ورودی 97کلیه مقاطعسه شنبه 98/11/08ادبیات و زبانهای خارجی13:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/11/09
ورودی 98کلیه مقاطعچهارشنبه 98/11/09ادبیات و زبانهای خارجی13:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/11/10
ورودی 95 و ماقبلکلیه مقاطعیکشنبه 98/11/6الهیات9:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/11/07
ورودی 96کلیه مقاطعدوشنبه 98/11/07الهیات9:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/11/08
ورودی 97کلیه مقاطعسه شنبه 98/11/08الهیات11:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/11/09
ورودی 98کلیه مقاطعچهارشنبه 98/11/09الهیات11:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/11/10
ورودی 95 و ماقبلکلیه مقاطعیکشنبه 98/11/6تربیت بدنی و علوم ورزشی13:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/11/07
ورودی 96کلیه مقاطعدوشنبه 98/11/07تربیت بدنی و علوم ورزشی13:0024:00:00از ساعت 00 لغایت 7:00 صبح روز 98/11/08
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵۱ مورد.

آخرین ویرایش۲۴ دی ۱۳۹۸