جدول زمانبندی تمدید ثبت نام نیمسال دوم ۹۹-۹۸


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴۸ مورد.
ورودیمقطع تاریخ دانشکده از ساعتتا ساعت
ورودی 95 و ماقبلکلیه مقاطعیکشنبه 98/11/13فنی9:0014:00:00
ورودی 95 و ماقبلکلیه مقاطعیکشنبه 98/11/13مکاترونیک9:0014:00:00
ورودی 95 و ماقبلکلیه مقاطعیکشنبه 98/11/13الهیات9:0014:00:00
ورودی 95 و ماقبلکلیه مقاطعیکشنبه 98/11/13علوم9:0014:00:00
ورودی 95 و ماقبلکلیه مقاطعیکشنبه 98/11/13دامپزشکی9:0014:00:00
ورودی 95 و ماقبلکلیه مقاطعیکشنبه 98/11/13پرستاری و مامایی9:0014:00:00
ورودی 95 و ماقبلکلیه مقاطعیکشنبه 98/11/13ادبیات و زبانهای خارجی9:0014:00:00
ورودی 95 و ماقبلکلیه مقاطعیکشنبه 98/11/13روانشناسی14:0019:00:00
ورودی 95 و ماقبلکلیه مقاطعیکشنبه 98/11/13تربیت بدنی و علوم ورزشی14:0019:00:00
ورودی 95 و ماقبلکلیه مقاطعیکشنبه 98/11/13حقوق و علوم سیاسی14:0019:00:00
آخرین ویرایش۰۹ بهمن ۱۳۹۸