اسامی متاخرین بدون آزمون دوره دکتری


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۰۲ مورد.
محلگروهکدرشتهرشتهنامفاميلپدرمحل مصاحبه
واحد کرجکشاورزی50336اصلاح نژاد دامشهرهتاروردی سرابییوسفدانشکده کشاورزی
واحد کرجکشاورزی50336اصلاح نژاد دامغلامحسینخیراله زادهمحمددانشکده کشاورزی
واحد کرجعلوم انسانی20405الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیثشاهرخسالاریانچابردانشکده الهیات
واحد کرجعلوم انسانی20405الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیثعلیرضاسبحانیحسیندانشکده الهیات
واحد کرجعلوم انسانی20405الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیثبی بی سعیدهشمع ریزیسید جلالدانشکده الهیات
واحد کرجعلوم انسانی20405الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیثمریمصمدحسینیعلی یحییدانشکده الهیات
واحد کرجعلوم انسانی20405الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیثراحلهعلی محمدیمحمد رضادانشکده الهیات
واحد کرجعلوم انسانی20405الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیثمرتضیمیرسراجیابوالفضلدانشکده الهیات
واحد کرجعلوم انسانی20405الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیثزهرانوروزیحمیددانشکده الهیات
واحد کرجعلوم انسانی20409الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام اسلامیزهرهمردانشاهیاحمددانشکده الهیات
آخرین ویرایش۰۲ مرداد ۱۳۹۶