جدیدترین رشته های مصوب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج توسط وزارت علوم

۰۲ اسفند ۱۳۹۴ | ۱۸:۲۰ کد : ۱۲۳ اخبار دانشگاه
جدیدترین رشته های مصوب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج توسط وزارت علوم

 

ساخت وتولید _ ماشین افزار

کاردانی پیوسته علمی _ کاربردی

سما کرج

تربیت بدنی

کاردانی پیوسته علمی _ کاربردی

سما کرج

مهندسی منابع طبیعی جنگل شناسی و اکو لوژی جنگل

کارشناسی ارشد

کرج

مدیریت ورزشی _ مدیریت رسانه های ورزشی

کارشناسی ارشد

کرج

مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی

کارشناسی ارشد

کرج

مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانها و رویدادهای ورزش

دکتری تخصصی

کرج

حسابداری

دکتری تخصصی

کرج

زیست شناسی _میکروبیولوژِی

دکتری تخصصی

کرج