تاکید رئیس و معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج:

استادان دانشگاه می توانند راهکارهای علمی برای رفع موانع موجود ارائه کنند

۲۴ مهر ۱۳۹۸ | ۱۴:۱۴ کد : ۲۷۹۹ اطلاعیه ها

 

   دکتر محمدحسن برهانی فر در سلسه نشست های خود به همراه دکتر حسن شوندی در جمع استادان دانشکده های دامپزشکی، پرستاری و مامایی و علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج  بر نقش استادان در برون رفت از مشکلات تاکید کردند

     به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد سلامی واحد کرج، دکتر محمدحسن برهانی فر در جمع استادان و اعضای هیأت علمی این  سه دانشکده با تشریح  وضعیت موجود جامعه و دانشگاه راهکارهای علمی استادان دانشگاهی را در رفع موانع و مشکلات موجود مهم عنوان کرد و تاکید نمود: مسئولین دانشگاه با تمام قوا در حل این مشکلات کوشا هستند و از هر کمک علمی و عملی از سوی متخصصین استقبال می نمایند.

    رئیس واحد کرج در ادامه سخنانش با مروری بر روند آموزشی و استاندارهای علمی قابل قبول یک دانشگاه معتبر از لحاظ علمی و پژوهشی گفت: استادان نه تنها با آموزه های علمی و نظری بلکه با آموزه های عملی و رفتاری خود می توانند الگوهای عینی برای دانشجویان ارائه کنند.

   وی خاطرنشان کرد: استادی که خود در زمینه تحقیق و پژوهش فعال و پویا باشد، به طور یقین دانشجویانی پویا و محقق تربیت خواهد کرد و در این راه از آنان حمایت نموده و به آنان یاری می رساند.

    دکتر حسن شوندی معاون آموزشی واحد کرج نیز نیز با تاکید سخنان ریاست دانشگاه افزود: امکانات موجود در سطح دانشگاه برای ایجاد این محیط پویای علمی مهیاست و استادان با حرکت علمی و پژوهشی خود می توانند با تقویت انگیزه در دانشجویان، آنان را به سمت تولید مقالات علمی، انجام پژوهش و حرکت به سوی کارآفرینی هدایت نمایند.

      رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در این نشست همچنین به بررسی مشکلات، مسائل و پیشنهادهای استادان و اعضای هیأت علمی دانشکده های مذکور در خصوص مسائل آموزشی، پژوهشی، اداری و رفاهی پرداخت.

 

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج