کارگاه مجازی تفسیر سوره شوری ویژه اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۷:۴۵ کد : ۳۰۹۷ اطلاعیه ها

برای دریافت تفسیر سوره مبارک شوری  روی تصویر کلیک کنید

 

تفسیر صوتی سوره مبارکه شوری (ویژه اساتید):         

مفسر: دکتر برهانی فر                                                      

تفسیر صوتی سوره شوری آیات( 4-1 ) 

تفسیر صوتی سوره شوری آیه( 5 ) 

تفسیر صوتی سوره شوری آیات( 7-6 ) 

تفسیر صوتی سوره شوری آیه( 8 ) 

تفسیر صوتی سوره شوری آیات( 10-9 ) 

تفسیر صوتی سوره شوری آیه( 13)

تفسیر صوتی سوره شوری آیات( 15-14)

تفسیر صوتی سوره شوری آیات(17-16)

تفسیر صوتی سوره شوری آیات (19-18)

تفسیر صوتی سوره شوری آیات (21-20)

تفسیر صوتی سوره شوری آیه (22)

تفسیر صوتی سوره شوری آیه (23)

تفسیر صوتی سوره شوری آیات (25-24)

تفسیر صوتی سوره شوری آیات (27-26)

تفسیر صوتی سوره شوری آیات (28-29- 30-31)

 

 

فسیر صوتی سوره مبارکه شوری (ویژه کارکنان و دانشجویان): 

مفسر: دکتر فتحی

  تفسیر صوتی سوره شوری جلسه اول

قسمت 1

قسمت 2

تفسیر صوتی سوره شوری جلسه دوم

قسمت 1

قسمت 2

تفسیر صوتی سوره شوری جلسه سوم

قسمت 1

قسمت 2

تفسیر صوتی سوره شوری جلسه چهارم

قسمت 1

قسمت 2

تفسیر صوتی سوره شوری جلسه پنجم

قسمت 1

قسمت 2

تفسیر صوتی سوره شوری جلسه ششم

قسمت 1

قسمت 2

تفسیر صوتی سوره شوری جلسه هفتم

قسمت 1

قسمت 2

تفسیر صوتی سوره شوری جلسه هشتم

قسمت 1

قسمت 2

تفسیر صوتی سوره شوری جلسه  نهم

قسمت 1

قسمت 2

تفسیر صوتی سوره شوری جلسه دهم

قسمت 1

قسمت 2

تفسیر صوتی سوره شوری جلسه یازدهم

قسمت 1

...........................................................................................

 

تفسیر صوتی سوره شوری ( آیات 16 و 17 )

تفسیر صوتی سوره شوری ( آیات 19 و 18 )

 تفسیر صوتی سوره شوری ( آیه 20)

تفسیر صوتی سوره شوری ( آیات 21 و 22 )

تفسیر صوتی سوره شوری ( آیه 23 )

تفسیر صوتی سوره شوری ( آیات 24 و 25 و 26 )

 تفسیر صوتی سوره شوری ( آیات 26 و 27 )

تفسیر صوتی سوره شوری ( آیات 29 و 30 )

تفسیر صوتی سوره شوری ( آیات 31 و 32 و 33 و 34 )

تفسیر صوتی سوره شوری ( آیات 35 و 36 و 37 )

تفسیر صوتی سوره شوری ( آیات 38 و 39 و 40 )