راهنما و فرم های ثبت نام غیر حضوری پذیرفته شدگان کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد ورودی ۹۹

۲۹ مهر ۱۳۹۹ | ۱۱:۳۶ کد : ۳۳۹۹ اطلاعیه ها

چک لیست مدارک لازم جهت ثبت نام پذیرفته شدگان ورودی جدید

*********************************************************

 

ثبت نام پذیرفته شدگان بر اساس سوابق تحصیلی(بدون آزمون) نیمسال دوم سال تحصیلی 99

 راهنما ، زمانبندی و فرم های ثبت نام

( شامل دو مرحله ثبت نام غیر حضوری  در سایت آموزشیار و ارسال مدارک به صورت پستی به واحد دانشگاهی )

(( کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته  ))

 

************************************************************************

ثبت نام پذیرفته شدگان با آزمون نیمسال دوم سال تحصیلی 99

 راهنما ، زمانبندی و فرم های ثبت نام

( شامل دو مرحله ثبت نام غیر حضوری  در سایت آموزشیار و ارسال مدارک به صورت پستی به واحد دانشگاهی )

((کارشناسی پیوسته و دکتری حرفه ای))


************************************************************************

ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد نیمسال دوم سال تحصیلی 99

 راهنما ، زمانبندی و فرم های ثبت نام

( شامل دو مرحله ثبت نام غیر حضوری  در سایت آموزشیار و ارسال مدارک به صورت پستی به واحد دانشگاهی )

 

************************************************************************

ثبت نام پذیرفته شدگان دکتری تخصصی نیمسال دوم سال تحصیلی 99

 راهنما ، زمانبندی و فرم های ثبت نام

( شامل دو مرحله ثبت نام غیر حضوری  در سایت آموزشیار و ارسال مدارک به صورت پستی به واحد دانشگاهی )