زیر مجموعه طرح بصیرت

دوره مطالعاتی تفسیر آفتاب

به همراه اعطای گواهی دوره
۱۵ آذر ۱۳۹۹ | ۲۰:۲۰ کد : ۳۵۱۶ اطلاعیه ها

تفسیر_آفتاب
دوره_مطالعاتی
ویژه_دانشجویان
از مجموعه دوره های
طرح_بصیرت
تاسهنمره_تشویقی
دروس_معارف
وجوایز_نقدی
دویست_هزارتومن از دانشگاه (8نفر)
پانصدهزارتومن از مرکز(20نفر)

نهادنمایندگیمقاممعظمرهبریدانشگاههایآزاداستانالبرز
nahadazal
rostaminahad
bayanplus
karaj
iran
https://www.instagram.com/p/CIWMMIihQZz/?igshid=3wc5a34t1cbn