اخبار دانشگاه - آرشیو

مدیرفلاح مدیرکل امور شاهد و ایثارگران استان البرز در جمع دانشجویان ممتاز شاهد و ایثارگر  واحدکرج: استان البرز دارای بیش از 3500 دانشجوی شاهد و ایثارگر دارد

مدیرفلاح مدیرکل امور شاهد و ایثارگران استان البرز در جمع دانشجویان ممتاز شاهد و ایثارگر واحدکرج: استان البرز دارای بیش از 3500 دانشجوی شاهد و ایثارگر دارد

مدیرفلاح مدیرکل امور شاهد و ایثارگران استان البرز در جمع دانشجویان ممتاز شاهد و ایثارگر واحدکرج: استان البرز دارای بیش از 3500 دانشجوی شاهد و ایثارگر دارد

ادامه مطلب