ریاست و معاونین

ریاست واحد آقای دکتر بهروز میرزا 

پست الکترونیک: b_mirza@azad.ac.ir

رزومه آکادمیک

Academic C.V

وب سایت ریاست

 

 

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر علیرضا شقایق

پست الکترونیک: Alireza.shaghayegh@kiau.ac.ir

رزومه آکادمیک

وب سایت آموزش

 

رئیس دبیرخانه هیات امناء استان البرز  

آقای دکتر میر ابراهیم صدیق

پست الکترونیک:e.seddigh@gmail.com

رزومه آکادمیک

 

 

معاونت سما

آقای دکتر امیر محمودی

پست الکترونیک:

رزومه آکادمیک

وب سایت آموزشکده عالی سما

 

 

معاونت علوم پزشکی

خانم دکتر منصوره تجویدی

پست الکترونیک: mansooreh.tajvidi@kiau.ac.ir

رزومه آکادمیک

وب سایت معاونت علوم پزشکی

 

 

معاونت پژوهش و فناوری آقای دکتر رضا عزتی

پست الکترونیک: ezati@kiau.ac.ir

رزومه آکادمیک

وب سایت پژوهش و فناوری

 

 

 

معاونت اداری و مالی 

آقای دکتر علی حبیبی

پست الکترونیک :

رزومه آکادمیک

وب سایت اداری و مالی

 

 

معاونت دانشجویی و فرهنگی   

آقای دکتر علیرضا رحیمی

پست الکترونیک: arrahimi@kiau.ac.ir

رزومه آکادمیک

Academic C.V

وب سایت امور دانشجویی

وب سایت امور فرهنگی

 

 

معاونت برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان

آقای دکتر آژنگ تاجدینی

پست الکترونیک: ajang.tajdini@kiau.ac.ir

رزومه آکادمیک

وب سایت معاونت برنامه ریزی