ریاست و معاونین

ریاست واحد آقای دکتر محمد حسن برهانی فر   

پست الکترونیک: borhanifar@kiau.ac.ir   

رزومه آکادمیک

Academic C.V

وب سایت ریاست

 

 

 

 

رئیس دبیرخانه هیات امناء استان البرز   

آقای دکتر محمد رضا عسکری

پست الکترونیک: m.askari@kiau.ac.ir

رزومه آکادمیک

 

 

 

 

 

معاونت توسعه مدیریت و منابع 

آقای دکتر مصطفی مبلغی

پست الکترونیک: moballeghi@kiau.ac.ir

رزومه آکادمیک

وب سایت توسعه مدیریت و منابع 

دفتر برنامه ریزی و بودجه

 

 

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی 

آقای دکتر حسن شوندی

پست الکترونیک:hasan.shavandi@kiau.ac.ir

رزومه آکادمیک

Academic C.V

وب سایت آموزش

 

 

 

معاونت پژوهش و فناوری آقای دکتر سید احسان شیرنگی    

پست الکترونیک: shirangi@kiau.ac.ir

رزومه آکادمیک

وب سایت پژوهش و فناوری

 

 

 

 

معاونت دانشجویی و فرهنگی   

حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم اکبری

پست الکترونیک

رزومه آکادمیک

وب سایت امور دانشجویی

وب سایت امور فرهنگی

 

 

معاونت علوم پزشکی    

خانم دکتر منصوره تجویدی

پست الکترونیک: mansooreh.tajvidi@kiau.ac.ir

رزومه آکادمیک

وب سایت معاونت علوم پزشکی

 

 

 

معاونت سما

آقای دکتر محمد رضا بلیاد

پست الکترونیک: mohamadreza.beliad@kiau.ac.ir 

رزومه آکادمیک

وب سایت آموزشکده عالی سما