ریاست و معاونین

ریاست واحد   

آقای دکتر محمد حسن برهانی فر   

پست الکترونیک: borhanifar@kiau.ac.ir   

رزومه آکادمیک

Academic C.V

وب سایت ریاست

 

معاونت توسعه مدیریت و منابع  

آقای دکتر مصطفی مبلغی 

پست الکترونیک: moballeghi@kiau.ac.ir

رزومه آکادمیک

وب سایت توسعه مدیریت و منابع 

دفتر برنامه ریزی و بودجه

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی 

آقای دکتر حسن شوندی 

پست الکترونیک:hasan.shavandi@kiau.ac.ir

رزومه آکادمیک

Academic C.V

وب سایت آموزش

معاونت پژوهش و فناوری

 

پست الکترونیک:

رزومه آکادمیک

وب سایت پژوهش و فناوری

معاونت دانشجویی و فرهنگی   

آقای دکتر ابراهیم اکبری

پست الکترونیک

رزومه آکادمیک

وب سایت امور دانشجویی

وب سایت امور فرهنگی

 

معاونت علوم پزشکی    

خانم دکتر منصوره تجویدی

پست الکترونیک: mansooreh.tajvidi@kiau.ac.ir

رزومه آکادمیک

وب سایت معاونت علوم پزشکی

معاونت آموزش های عمومی و مهارتی( سما)

آقای دکتر محمد رضا بلیاد

پست الکترونیک: mohamadreza.beliad@kiau.ac.ir 

رزومه آکادمیک

وب سایت آموزشکده عالی سما