شماره تلفن های ستادی

مراکز ستادی

شماره تلفن

کد شهر کرج

026

تلفن گویای دانشگاه

34418143

حراست

34182211

انتظامات

34182914-34182215

اداره کل آموزش

34182224 - 34182833 - 34182834 - 34182829- 31482243- 34182457

فارغ التحصیلان

34182227-34182942-34182943-34182671

فارغ التحصیلان ( تحویل مدارک )

34182673

اداره کل تحصیلات تکمیلی

34182880-34182284-34182226-34182441

مشمولین

34182230

اتوماسیون تغذیه

34182239

اموردانشجویی

34182238-34182752

رایانه امور دانشجویی

34182696

امور مالی دانشجویان

34182353-34182255

معاونت پژوهشی

34182738

صندوق رفاه دانشجویی

34182910-34182437-34182753-34182936-34182937

مدیر کل پژوهشی

34182745

مدیر دفتر ارتباط با صنعت

341882711

باشگاه پژوهشگران جوان

34182740

ابلاغیه پایان نامه ها

34182748

صورتجلسه پایان نامه ها

34182746-34182746

طرح های تحقیقاتی

34182744

مقالات

34182399

تیم ها و انجمن ها

34182741

دفتر طرح و بودجه

4182694

مدیرکل فرهنگی

34182206

کتابخانه مرکزی

34182512

درمانگاه سید الشهداء

34442070-34442080

مرکز مشاوره و راهنمایی

34442090