فیلم های آموزشی پیکر بندی ، ساخت محتوی و تصحیح آزمون در وادانا

 

مجموعه فیلم های آموزشی در فرمت zip شده بارگذاری شده است.

ساختن آزمون دو مرحله دارد : الف پیکربندی  ب محتوی

1-  فیلم های آموزشی پیکر بندی آزمون 

2-  فیلم های آموزشی ساخت محتوی آزمون

3-  فیلم های آموزشی تصحیح آزمون

4- ایجاد بانک سئوال و استفاده از آن