نکات مهم  ثبت  نام  با تاخیر   :

 

زمانبندی ثبت نام  با تاخیر

 

ورودی

مقطع

تاریخ

از ساعت

تا ساعت

86 و ماقبل

کلیه مقاطع تحصیلی و رشته ها*

یکشنبه   23/11/90   

8

24

87

کلیه مقاطع تحصیلی و رشته ها*

دوشنبه   24/11/90  

8

24

88 کلیه مقاطع تحصیلی و رشته ها*

سه شنبه  25/11/90

8 24
89 کلیه مقاطع تحصیلی و رشته ها*

چهارشنبه  26/11/90

8 24

90

کلیه مقاطع تحصیلی و رشته ها*

پنجشنبه    27/11/90

8

24

 

*: کلیه مقاطع تحصیلی شامل دکتری تخصصی، دکتری حرفه‌ای، کارشناسی ارشد پیوسته و ناپیوسته، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و کاردانی پیوسته و ناپیوسته می‌باشد.