باباخانی ،مسعود

علوم اقتصادی، مدیریت و حسابداری
بابایی، غلامرضا مدیریت صنعتی، مدیریت و حسابداری

باستان فرد، اعظم

مهندسی کامپیوتر، فنی و مهندسی
باغبانی،مجتبی تربیت بدنی رشد و تکامل، تربیت بدنی و علوم ورزشی
باقرلی ژاله تربیت بدنی، تربیت بدنی و علوم ورزشی
باقری مرندی، غلام شیمی، علوم پایه
بایمانی نژاد، متین مهندسی عمران_ آب، فنی و مهندسی 
 باهری بنفشه مامایی، پرستاری و مامایی
باهری، حسام شیمی فیزیک، علوم پایه
بایرام زاده، ویلما خاک‌شناسی، کشاورزی و منابع طبیعی
بختیاری، جواد حسابداری، مدیریت و حسابداری
بختیاری، معصومه ادبیات انگلیسی، ادبیات و علوم انسانی
بدیعی، آریا دامپزشکی، دامپزشکی
اسماعیل برازنده اصل مامایی، پرستاری و مامایی
برجعلی، احمد روان‌شناسی بالینی، روان‌شناسی
برجعلی، محمود روان‌شناسی، روان‌شناسی
برقعی، سید مجید فیزیک، علوم پایه
برماس، حامد مشاوره و راهنمایی، روان‌شناسی
برناکی، فاطمه مترجمی زبان انگلیسی، ادبیات و علوم انسانی
مژگان برنده مامایی، پرستاری و مامایی

برهانی فر، محمد حسن

فلسفه و کلام اسلامی، الهیات و ادبیات عرب
بریم نژاد، ولی زراعت و اصلاح نباتات، کشاورزی و منابع طبیعی
بقالیان، کامبیز باغبانی، کشاورزی و منابع طبیعی
بلیاد، محمدرضا مشاوره و راهنمایی، روان‌شناسی
بمانی محمدآبادی،مجید حسابداری، مدیریت و حسابداری
بنی مهد،بهمن حسابداری، مدیریت و حسابداری
بوستان، الهام زمین‌شناسی، علوم پایه
دکتر محی الدین بهاری تربیت بدنی و علوم ورزشی
بهرامی هیدجی، مریم روان‌شناسی، روان‌شناسی
بی همتا،محمدرضا ژنتیک و اصلاح نباتات، کشاورزی و منابع طبیعی
بهنام، بهزاد برق و الکترونیک، فنی و مهندسی