بازگشت

 خانه  

 

مسئولیت مطالب مندرج در وب‌سایت این دانشکده٬ به عهده دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی می باشد.

آمار دانشجویان : 2818                                                                                                      تعداد اعضای هیات علمی :  استاد - دانشیار – استادیار – مربی : 68 نفر .

 

پژوهشگران  نمونه :

  • آقای دکتر سید ابراهیم آرمن 1389

  • آقای دکتر رمضان جهانیان 1384

  • آقای دکتر عطاءا.. کوپال 1385

  • آقای دکتر فرید قائمی- خانم دکتر ناتاشا قلعه  1386

  • خانم دکتر ناتاشا قلعه 1387

  • آقای دکتر فرید قائمی 1388

استادان ویژه دانشکده: