بازگشت

 خانه  

 

مسئولیت مطالب مندرج در وب‌سایت این دانشکده٬ به عهده دانشکده دامپزشکی می باشد.

آمار دانشجویان : 660 نفر                                                                                                      تعداد اعضای هیات علمی :  استاد - دانشیار – استادیار – مربی : نفر51.