بازگشت

 خانه  

دکترعلی مرادخانی  

تاریخ تولد: 1346

محل تولد : زنجان

میزان تحصیلات : دکتری فلسفه

تخصص جنبی : غرب

مرتبه دانشگاهی  :دانشیار (پایه  14 ) عضو هیئت علمی نیمه وقت گروه فلسفه وتمام وقت دانشگاه آزاد تهران شمال

پست الکترونیک : dr.moradkhani@yahoo.com

سوابق اجرایی

 • معاون آموزشی دانشکده علوم انسانی ( از سال  1386 -1382)

 • معاون آموزشی دانشگاه :(از سال 1386 -1388)

 • مقالات چاپ شده : 32 مقاله علمی پژوهشی ، ترویجی ، تخصصی

 • کتاب های چاپ شده: 2 عنوان

 • همایش ها: 4 همایش ملی وبین المللی

 • پایان نامه های دانشجوئی : بیش از20 عنوان راهنمایی

 

دکترعلی مهدی زاده شهری

محل تولد : گناباد

تاریخ تولد: 1319

میزان تحصیلات : دکتری علم ادیان

محل تحصیل : فرانسه

مرتبه دانشگاهی  :دانشیارعضو هیئت علمی گروه ادیان وعرفان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

پست الکترونیک: mahdizadeh@kiau.ac.ir

فعالیتهای اجرائی :

 • معاون آموزشی ورئیس دانشکده الهیات ومعارف اسلامی دانشگاه تهران به مدت 5 سال

 • معاون اموزشی وپژوهشی ورئیس دانشگاه تهران به مدت 2 سال

 • سرپرست کمیته برنامه ریزی الهیات ومعارف اسلامی دروزارت علوم وتحقیقات به مدت 25 سال.

 • سرپرست کمیته گزینش اعضاء هیات علمی الهیات ومعارف اسلامی دروزارت علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی به مدت 25 سال

 • عضو کمیته برنامه ریزی معارف اسلامی وتنظیم رشته های کارشناسی ارشد ودکتری معارف اسلامی به مدت 6 سال .

 • عضو کمیته تخصصی علوم انسانی دروزارت علوم وتحقیقات به مدت 10 سال.

 • عضو گروه انتخاب خبرگان بدون مدرک در وزارت علوم وتحقیقات به مدت 7 سال

 • همکاری درتنظیم برنامه های آموزشی الهیات ومعارف اسلامی – دانشگاه امام صادق (ع) دانشگاه علوم اسلامی رضوی ،- مدرسه عالی شهید مطهری – مرکز جهانی علوم اسلامی

 • فعالیتهای علمی – پژوهشی

 • مقالات چاپ شده : بیش از 30 مقاله علمی – پژوهشی ، ترویجی وتخصصی

 • کتاب: 3 عنوان

 

دکترمقصود محمدی

محل تولد: هشترود

تاریخ تولد:1310    

میزان تحصیلات: دکتری فلسفه

مرتبه دانشگاهی  : دانشیار عضو هیات علمی گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ، دانشکده الهیات

محل تحصیل: دانشگاه تهران

پست الکترونیک: mmohammadi@kiau.ac.ir

سوابق علمی واجرایی:

 • بیش از 20مقاله مقاله علمی – پژوهشی، علمی ترویجی ،

 •  تصحیح وویراستاری بیش از 34 جلد کتاب

 • 7 همایش ملی جهانی ، کشوری ومنطقه ای

 •  عضو انجمن بین المللی ملاصدرا

 •  عضو فدراسیون بین اللمللی انجمن های فلسفی ( 10 سال)

 •  استاد پژوهشگر سال 86 دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

 •  استاد نمونه سال 81 دانشکده الهیات  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

 

دکترسوسن آل رسول

محل تولد: اصفهان

تاریخ تولد:1341

مرتبه دانشگاهی : دانشیار، عضو هیات علمی گروه علوم قرآن وحدیث

میزان تحصیلات : دکتری عرفان اسلامی وارشد علوم قرآن وحدیث

محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات

 آدرس پست الکترونیکی : s_alerasoul@kiau.ac.ir

سوابق علمی واجرایی:

 • 2 مقاله خارجی

 •  بیش از35 مقاله علمی – پژوهشی ، علمی ترویجی

 •  2 تالیف کتاب

 •  1 کنفرانس خارجی و بیش از 9 همایش ملی ومنطقه ای

 • عضوشورای داوری ششمین وهفتمین وهشتمین جشنواره جوان خوارزمی

 • عضو هیات تحریریه مجله علمی – پژوهشی عرفان.

 •  عضو انجمن ملی ملاصدرا

 • 1 طرح پژوهشی

 •  پژوهشگر ومدرس توانای علوم ومعارف قرآن کریم درنهمین  اجلاس بین المللی بانوان قرآن پژوه سال 90

 • استاد پژوهشگرسال 84دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

 • استاد نمونه سال 89 دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج