بازگشت به صفحه اصلی

 

خواهشمند است پس از واریز حق ثبت نام به مبلغ 400،000 ریال، به حساب شماره 0104726660005 نزد بانک ملی ایران به نام صندوق پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج واریز و تصویر فیش واریزی همراه با فرم ثبت نام را به پست الکترونیک: hamayeshkaraj@kiau.ac.ir ارسال نمایند.

مهلت ارسال مقالات: 15/11/92

آخرین مهلت ثبت نام : 1/11/92

محورها:

  • آنالیز

  • جبر

  • معادلات دیفرانسیل معمولی و جزئی

  • آنالیز عددی

  • تحقیق در عملیات

  • روشهای عددی در جبر خطی

  • ریاضیات فازی

  • آمار و احتمالات

  • روشهای آماری