بازگشت

 خانه  

 

مسئولیت مطالب مندرج در وب‌سایت این دانشکده٬ به عهده دانشکده مدیریت و حسابداری می باشد.

آمار دانشجویان : 3940 نفر                                                                                                   تعداد اعضای هیات علمی :  استاد - دانشیار – استادیار – مربی : 34 نفر .

استادان نمونه :

  • آقای دکتر هوشنگ فرخجسته

  • آقای جلال متقی

  • آقای دکتر رضا فرضی پور صائن

  • آقای دکتر مهدی مرادزاده فرد