بسمه تعالی

 

 

موضوع : آئین نامه شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در سمینارهای علمی خارج از کشور

ماده ا : شرایط عمومی سمینار

ماده 2 : شرایط عمومی متقاضی

ماده 3 : شرایط مقاله

تبصره :

 

ماده 4 : اولویت ها

ماده 5 : مدارک لازم جهت ارسال به معاونت پژوهشی دانشگاه برای صدور مجوز

ماده 6 :

ماده 7 پرداخت هزینه ها :

ماده 8 :

ماده 9 :

تبصره :

ماده 10 :

ماده 11 :

ماده 12 :

 

دکتر عبدالله جاسبی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

 

فرم درخواست مجوز به صورت PDF