توضيحات لازم درباه تكميل  گزارشنامه فعاليت آموزشي و پژوهشي اعضاي هيات علمي بمنظور ارتقاء مرتبه

 

1-    گزارشنامه پيوست براي استفاده متقاضيان ارتقاء مرتبه بر اساس مفاد آئين نامه ارتقاء تنظيم شده است و در برگيرنده كليه فعاليتهاي عضو اعم از آموزشي ،   پژوهشي ،  خدمات علمي ، اجرائي ، سوابق خدمت دانشگاهي و ماموريت هاي علمي وي مي باشد .

2-    در اين گزارشنامه از عناوين كميته منتخب واحد يا منطقه ( كميته وابسته ) و كميسيون تخصصي هيات مميزه دانشگاه ( كميته پيوسته ) استفاده شده است .

3-     از آنجا كه ارتقاء مرتبه يكي از نتايج فعاليت عضو هيات علمي در انجام وظايف آموزشي ، پژوهشي در طول خدمت دانشگاهي بوده و اين امر علاوه بر ارتقاء عضو هيات علمي به يقين ارتقاء سطح علمي دانشگاه ، نيز مي باشد ، لذا لازم است در تنظيم اين گزارشنامه نهايت دقت بعمل آيد و گزارشنامه پس از تايپ همراه با تقاضاي كتبي عضو همراه با مدارك لازم به رئيس دانشكده يا معاون آموزشي ارائه شود تا پس از طي مراحل اداري در دستور كار كميته منتخب واحد يا منطقه قرار گيرد .

4-     مدارك و مستندات ضميمه پرونده بايد به ترتيب شماره رديف صفحه مربوط در گزارشنامه تنظيم گردد  تا در كميته منتخب و كميسيون تخصصي و هيات مميزه به سهولت به آن مراجعه شود ، رعايت در تنظيم و تكميل مدارك موجب جلوگيري از مكاتبات غيرضروري و سرعت در بررسي پرونده ها خواهد بود .

5-        مرتبه دانشگاهي و آخرين پايه ، مستند به حكم صادره ، در ستون مربوط جدول شماره 1 مي بايست درج گردد .

6-       گزارشنامه بايد از نظر امضاءها و امتيازات و مدارك پيوستي مربوط كامل باشد در غير اينصورت مدارك عودت داده مي شود .

 

فایل PDF گزارشنامه فعاليت هاي آموزشي ، پژوهشي و علمي اجرايي اعضا هيات علمي

فایل Word  گزارشنامه فعاليت هاي آموزشي ، پژوهشي و علمي اجرايي اعضا هيات علمي

 

ماده 6 _  روساي  واحدهاي دانشگاهي مكلفند پرونده هاي مربوط به تاييد صلاحيت علمي متقاضيان استخدام اعم از پيماني به رسمي آزمايشي و رسمي آزمايشي به قطعي و احتساب سابقه خدمت ، ارتقاي مرتبه ، و ركود علمي اعضاي هيات علمي را پس از بررسي و تاييد در كميته منتخب واحد يا منطقه طبق ضوابط مربوط تكميل و به منظور قراردادن در دستور جلسه هيات مميزه ( حسب مورد ) به دبيرخانه هياتهاي مميزه سازمان مركزي ارسال نمايند . اين پرونده ها پس از بررسي و اعلام نظر كميسيون تخصصي مربوط ، در هيات مميزه براي تصميم گيري نهايي مطرح خواهد شد .

تبصره _ تصميم گيري  در خصوص ارتقاي مرتبه اعضاي هيات علمي و ركـــود علمي صرفا ْ به عهده هيات مميزه دانشگاه مي باشد ، هيات مميزه مي تواند در ساير موارد به كميسيون هاي تخصصي تفويض اختيار نمايد .

ماده 7- بـــــه منظور رسيدگي و اظهار نظر نسبت به پرونده اعضاي هيات علمي در چارچوب وظايف مندرج در ماده 1 كميسيون هاي تخصصي هيات مميزه به شرح زير تشكيل  مي شود .

1-كميسيون تخصصي گروه علوم انساني

2- كميسيون تخصصي گروه فني و مهندسي

3-كميسيون تخصصي گروه كشاورزي

4-كميسيون تخصصي گروه علوم پايه

5-كميسيون تخصصي گروه هنر و معماري

6-كميسيون تخصصي گروه پزشكي

7-كميسيون تخصصي گروه دامپزشكي

ماده 8 _ تعداد اعضاي هر كميسيون تخصصي 5 تن مي باشد كه توسط هيات مميزه با رعايت تخصص آنان از ميان اعضاي هيات علمي دانشگاه انتخاب مي شوند .

تبصره _ در هر كميسيون تخصصي حداقل بايد 1 تن از اعضاي هيات مميزه عضويت داشته باشد .

ماده 9- در هر منطقه و واحد واجد شرايط دانشگاهي ، كميته منتخب مطابق مقررات مربوط ( موضوع صورتجلسه اولين و دومين نشست هيات مميزه مورخ 28/4/71 و 2/8/71 ) براي بررسي پرونده اعضاي هيات علمي تشكيل مي شود .

ماده 10- دبيرخانه هياتهاي مميزه دانشگاه بر حسن اجراي آئين نامه ها و دستورالعملها  در كميته منتخب واحدهاي واجد شرايط و مناطق دانشگاهي نظارت دارد .

اين مقررات در 10 ماده و 5 تبصره در تاريخ 20/7/81 به تاييد رياست دانشگاه رسيده و به پيوست آئين نامه جديد ارتقاء جهت اطلاع و اجراي مورد لازم از تاريخ 1/1/82 به واحدها و مناطق دانشگاهي ابلاغ شد .