حوزه معاونت آموزشی
معاون آموزشی

 

دکتر علیرضا شقایق، استادیار، دکترای تخصصی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ، عضو هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج همکاری خود را در سال 1375 با واحد کرج آغاز نموده اند.

پست الکترونیک دانشگاهی :  Alireza.shaghayegh@kiau.ac.ir

خلاصه سوابق آموزشی و اجرایی :

1-  رئیس بیمارستان دامهای بزرگ – واحد کرج (1381-1376)

2-  رئیس شورای پژوهشی دانشکده دامپزشکی-  واحد کرج (از سال 1381 تا به حال)

شروع فعالیت ایشان به عنوان رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج از سال 1381 می باشد.