از : سازمان آموزش و پرورش استان هرمزگان                                                                                                                                                                                                             20/11/88

به : دانشگاه واحد کرج                                                                                                                                                                                                                                                72787/63/10  

بررسی صلاحیت استخدام قطعی دانشجویان متعهد خدمت

 

 نظر به قانون متعهدین خدمت و آیین نامه اجرایی گزینش و با توجه به اینکه کلیه دانشجویان متعهد خدمت وزارت آموزش و پرورش می بایست حداقل 6 ماه قبل از فارغ التحصیلی به منظور بررسی صلاحیت استخدام قطعی شخصا به این سازمان مراجعه نمایند.

 احمد آخوندی

رئیس سازمان