بازگشت

سوابق تحصیلی :

سوابق اجرایی حوزه آكادمیك

1. مدیر گروه كارشناسی و كارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد كرج

2. مدیر گروه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد كرج

3. عضو هیات اجرایی جذب هیات علمی استان البرز

4. عضو شورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد كرج

5. عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد كرج

6. رئیس شورای اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد كرج

7. دبیر کمیسیون معاملات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

8.  عضو شورای گسترش استانی استان البرز

9. عضو كمیته برنامه و بودجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد كرج

10. عضو شورای علمی، مركز تحقیقات علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد كرج

 

سوابق اجرایی :

1. مدیر تولید کارخانه ذوب فلزات ابهر

2. مدیر تولید مرکز پژوهش متالورژی رازی

3. مدیر آموزش مرکز پژوهش متالورژی رازی

4. مشاور مدیر عامل گروه قطعات فولادی ایران 

 

سوابق آموزشی ( كارشناسی و كارشناسی ارشد) :

1. آمار و كاربرد آن در مدیریت و حسابداری

2. كنترل كیفیت آماری

3. سیستم های اطلاعاتی مدیریت

4. مدیریت كیفیت جامع

5. مدیریت انتقال تکنولِوژی

 

 فعالیتهای تحقیقاتی و پروژهشی :

1 . چاپ14  مقاله ( انگلیسی ) در مجلات علمی معتبر (چهار مقاله در مجلات ISI )

2. چاپ دو مقاله فارسی در مجلات علمی پژوهشی

3 . ارائه 15 مقاله علمی ( انگلیسی ) در سمینارهای بین المللی

4. شرکت در 9 کارگاه آموزشی در زمینه های مختلف مدیریت کیفیت از قبیل :

مدیریت فناوری - سیستم های مدیریت یکپارچه - مدیریت کیفیت جامع - دستاوردهای جدید در رفتارسازمانی - توانمندسازی کارمندان جهت ایجاد رقابت و ...

5. دریافت سه لوح تقدیر از رایزن علمی جمهوری اسلامی ایران در هندوستان

 

List of Publications in English

 

1.  Mostafa Moballeghi (2006), “Total Quality Management (TQM): An Over View”, Southern Economist, Vol.44, No.20, February 2006, pp.15-18. 

2.  Mostafa Moballeghi (2006), “Application of Failure Mode and Effect Analysis (FMEA): A case study at Rane (Madras) Ltd., Mysore”, Manufacturing Technology Today (MTT), Vol.5, No.7, July 2006, pp.13-17.

3.  Mostafa Moballeghi and B.Shivaraj (2007), “Case Study Method of Research in Management”, SCMS Journal of Indian Management, Vol.4, No.1, January-March 2007, pp. 21-27.

4.  Mostafa Moballeghi and B.Shivaraj (2006), “Why TQM Initiatives fail?” The ICFAI Journal of Operations Management, Vol.V, No.4, November. pp. 65-74.

5. Galyani Moghaddam, Golnessa and Mostafa Moballeghi (2006), “Human-Computer Interaction: Guidelines for Web Animation”, East/West Interaction: An Online English Chinese Journal, December (China). Available at: http://www.uigarden.net. The paper also translated in Chinese and can be accessed from the journals’ web site. Available at: http://www.uigarden.net/english/human-computer-interaction-guidelines-for-web-animation

6. Galyani Moghaddam, Golnessa and Mostafa Moballeghi (2006), “The Impact of Web Animation on Users: Getting the Message across Literature” CSI Communications: Journal of Computer Society of India, Vol.30, No.37. October, 2006. pp. 36-38.

7.  Mostafa Moballeghi and B.Shivaraj (2008), “Is TQM a tool for OD in Indian organizations?” Manufacturing Technology Today (MTT), Vol.7, No.4, pp.3-9.

8. Mostafa Moballeghi (2007), “Successful Factors for Successful Implementation of TQM”, The paper has been accepted for publication in SCMS Journal of Indian Management, Vol.4, No.3, July-September2007.

9. Mostafa Moballeghi and Galyani Moghaddam, Golnessa (2008), “Knowledge Management and TQM: An Integrated Approach to Management” GITAM Journal of Management, January-March 2008.

10.  Moballeghi, Mostafa and Golnessa Galyani Moghaddam (2008) “Is TQM a tool for OD in Indian Organizations?” The paper has been accepted for publication in Manufacturing Technology Today (MTT), July 2008. (India, Bangalore, To be published)

11. Galyani Moghaddam, Golnessa and Mostafa Moballeghi (2008) “How Do We Measure Use of Scientific Journals? A Note on Research Methodologies” The paper has been accepted for publication in Scientometrics, Vol.76, No.1, July 2008. (The Netherlands) An ISI Ranked Journal.

12. Galyani Moghaddam, Golnessa and Mostafa Moballeghi (2007) “The Importance of Aggregators for Libraries in the Digital Era”, Interlending and Document Supply, Vol.35, No.4, November, 2007, pp.222-225.(UK). An ISI Ranked Journal.

13. Golnessa Galyani Moghaddam and Moballeghi, Mostafa (2008) Total Quality Management (TQM) in Library and Information Sectors. The paper has been accepted for publication in The Electronic Library, Vol.26, No.6, December 2008. (UK). An ISI Ranked Journal.

14.Golnessa Galyani Maghaddam & Mostafa Moballeghi (2012): Co-Authorship and Scientific Publications: A Case Study at Shahed University, The Serials Librarian, 63:3-4, pp. 370-379. (USA),ی An ISI Ranked Journal.

 

 

 

مقالات چاپ شده به فارسی:

 

1. گلینی مقدم، گلنسا؛ مبلغی، مصطفی (1390) " هم نویسندگی در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه شاهد در نمایه های غیر استنادی"  فصلنامه علمی پژوهشی علوم کتابداری و اطلاع رسانی آستان قدس رضوی، جلدچهاردهم، شماره 55،  پاییز 1390.

 

2. گلینی مقدم، گلنسا؛ مبلغی، مصطفی (1389) " بررسی كمی وضعیت تولید اطلاعات علمی توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه شاهد در نمایه های غیر استنادی"  نشریه علمی پژوهشی تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، جلدچهل وچهارم، شماره 53،  پاییز 1389، ص121-143.

 

 

List of Papers Presented in International Seminars

 

1.  Moballeghi, Mostafa and B. Shivaraj (2006) “TQM Fails or Fail in TQM Implementation”. The paper was presented at the National Seminar on “Emerging Indian Panorama: Issues and Challenges”.  East Point College of Engineering and Technology, Bangalore - 560 049.  Department of Management Studies. 15-05-2006.

 

2.  Moballeghi, Mostafa and Golnessa Galyani Moghaddam (2006) “The Importance & Implementation of Bench Marking in Electronic Industry” The paper was  presented at the  National Conference on Mechanical Engineering [NATCON.ME-2006]” 26th & 27th May 2006 organized by Dept. of Mechanical Engineering, Siddagana Institute of Technology, Tumkur, Karnataka, INDIA.

 

3.   Moballeghi, Mostafa and B. Shivaraj (2006), “TQM Implementation and Organizational Development among Indian Industries”. The paper was presented at the International Seminar on Global Organizational Development Summit (GODS). SDM - Institute of Management Development, Mysore, INDIA, 18-21st September, 2006.

 

4.  Mostafa Moballeghi (2006) “Factors affecting the implementation and success of TQM”. The paper was presented at the National Seminar on “Recent Trends in Mechanical Engineering”. 17-18th November, 2006. Organized by Dept. of Mechanical Engineering, SJCE, Mysore.

 

5.  Moballeghi, Mostafa and Golnessa Galyani Moghaddam (2007) “How Institutional Activism Provides Corporations More Accountable to Society?” The paper has been presented at the “Corporate Social Responsibility” 7th & 8th September 2007, A National Level Seminar sponsored by U.G.C. held at the Institute of Education Trust, Basudev Samani College, Mysore, Karnataka, INIDA.

 

6.  Moballeghi, Mostafa and Golnessa Galyani Moghaddam (2007) “Knowledge Management and TQM: An Integrated Approach to Organizational Development” The paper has been presented at the “International Conference on Global Business Strategy in Competitive Environment” 21st & 22nd September 2007 held at the Sai Ram Institute of Management Studies and Sai Ram Engineering College, Chennai, Tamil Nadu, INDIA.

 

7.  Moballeghi, Mostafa and Mehdi Salehi (2007) “TQM Implementation Leads to Better Business Ethics” The paper has been presented at the “International Conference on Global Business Strategy in Competitive Environment” 21st & 22nd September 2007 held at the Sai Ram Institute of Management Studies and Sai Ram Engineering College, Chennai, Tamil Nadu, INDIA.

 

8.   Moballeghi, Mostafa (2007) “Total Quality Management Implementation leads to Better Knowledge Management and Better Competency in this World” The paper has been presented at the 6th National Seminar on Knowledge Management Systems, 19th October 2007 held at Nehru College of Management, Coimbatore, Tamil Nadu, INDIA.

 

9.  Moballeghi, Mostafa and Mehdi Salehi (2007) “Factors Affecting to Audit Independence, Empirical Evidence from Iranian Bankers” The paper has been presented at the International Conference on Managerial Issues in the Globalized Era, 17th and 18th October 2007 held at Erode, Tamil Nadu, INDIA.

 

10.   Galyani Moghaddam, Golnessa and Moballeghi, Mostafa (2009) “Trends in Preserving Scholarly Electronic Journals”, The paper was presented at the second International Conference on The Future of Information Sciences (INFuture 2009): Digital Resources and Knowledge Sharing, 4-6 November 2009 (pp. 115-124) organized by Department of Information Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, Zagreb University and IBM Croatia, Zagreb, CROATIA.

11.  Moballeghi, Mostafa and Golnessa Galyani Moghaddam (2010) “Linking TQM and Financial Performance”, The paper was presented at the 2010 International Conference on Management Technology and Applications (ICMTA 2010), 10-12 September, (pp. 407-411) Organized by IACSIT Management Science and Engineering Society (MSES) and Information Technology Society (ITS), Singapore, SINGAPORE. An ISI Indexed Conference.

12.   Galyani Moghaddam, Golnessa and Moballeghi, Mostafa (2011) “Library Management: A Glimpse on the Benchmarking Approach”, The paper was presented at the second International Conference of Asian Special Libraries (ICoASL 20111): Building User Trust: The Key to Special Libraries Renaissance at the Digital Era , 10-12 February organized by Special Libraries Association (SLA)-Asian Chapter, Japan Special Libraries Association (JSLA), United Nations University & Reference Service, U.S Embassy-Tokyo, Tokyo, JAPAN.

13.  Moballeghi, Mostafa and Galyani Moghaddam, Golnessa (2011) “Knowledge Management and Measuring its Impact on Organizational Performance”, The paper was presented at 2011 International Conference on Financial management and economics-ICFME 2011, 2-3 July 2011organized by International Economic Development and Research Center (IEDRC) and IJTEF, Hong Kong, HONG KONG. An ISI Indexed Conference.

 

14.  Galyani Moghaddam, Golnessa and Moballeghi, Mostafa (2011) “Quality Management in Special Libraries”, The paper was presented at 9th Northumbria International Conference on Performance Measurement in Libraries and Information Services: Proving Value in Challenging Times, 22-25 August 2011  organized by the University of York, York, UNITED KINGDOM.

 

15.  Moballeghi, Mostafa (2011) “TQM Achivements in Indian Automotive Industry", The paper was presented at the World Business Economics and Finance Conference. 26-27 September, BANGKOK, THAILAND.

 

 

طرحهای تحقیقاتی انجام شده و در دست انجام :   

1. بررسی کمی وضعیت تولید اطلاعات علمی توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه شاهد در نمایه های غیر استنادی  1389- خاتمه یافته

2. انتخاب پیمانکاران با استفاده از کارایی متقاطع- تحلیل پوششی داده ها- در حال انجام

  

 List of Workshops Attended

 

1.       Workshop on “New Developments in Organizational Behavior” conducted by SDM Institute for Management Development, Mysore, on 26 September 2005.

2.       Workshop on “Total Quality Management” conducted by SDM Institute for Management Development, Mysore, on 4 October 2005.

3.       Workshop on “Benchmarking” conducted by S.J.C.E -Science & Technology Entrepreneurs Park and Karnataka Council for Technological Upgradation, Bangalore held on 21st July 2006 at SJCE-STEP, Mysore.

4.       Workshop on “Empowering Employees to Build Competitiveness” conducted by S.J.C.E -Science & Technology Entrepreneurs Park and Karnataka Council for Technological Upgradation, Bangalore held on 18th August 2006 at JSS College for Women, Kollegal, Karnataka.

5.        Workshop on “Total Quality Management” conducted by S.J.C.E -Science & Technology Entrepreneurs Park and Karnataka Council for Technological Upgradation, Bangalore held on 13th September 2006 at Mandya, Karnataka.

6.       Workshop on “Integrated Management System Concept and Benefit” conducted by S.J.C.E -Science & Technology Entrepreneurs Park held on 7th October 2006 at SJCE-STEP, Mysore.

7.       Workshop on “Activity Based Costing” conducted by S.J.C.E -Science & Technology Entrepreneurs Park held on 4th November 2006 at SJCE-STEP, Mysore.

8.       Workshop on “Technology Management” conducted by S.J.C.E -Science & Technology Entrepreneurs Park and Karnataka Council for Technological Upgradation, Bangalore held on 26th March 2007 at SJCE-STE, Mysore.

9.       Workshop on “Research Methods and Econometric Modeling” conducted by Department of Economics, University of Mysore, Mysore held on 12th and 13th March 2007.

 

List of Courses Attended

 

1.       Web Designing Course, April-June 2006, Center for Information Science and Technology (CIST), University of Mysore, Mysore, INDIA.

2.       ORACLE Course, June-July 2006, Center for Information Science and Technology (CIST), University of Mysore, Mysore, INDIA.

3.       Programming with C++, August-September 2006, Center for Information Science and Technology (CIST), University of Mysore, Mysore, INDIA.

 

دوره های عملی و کاربردی :

 

1 . دوره کارآموزی در کارخانه پمپ پارس

2 . دوره کارآموزی در کارخانه تفلون سحر

3 . عضو تیم اجرای FMEA   در کارخانه ذوب فلزات ابهر

4 . اجرای  FMEA درکارخانه ماشین سازی Rane - هندوستان

5 . بررسی روند فعالیتهای تعمیرو نگهداری ماشین آلات در کارخانه تایرسازی فالکون - هندوستان

6 . اجرای مدیریت کیفیت جامع ( TQM) در کارخانه های ماشین سازی هندوستان به قرارزیر:

1. Tvs Motor Company Ltd.

2. Toyota Kirloskar Ltd.

3. Rane Madras Ltd.

4. Automotive Axle Ltd.

5. Mico Bosch Ltd.

6) Harita Seating Systems Ltd.

7) J.K. Tyre Industry Ltd.

 

بازگشت