شرایط و مدارک وام بلند مدت دانشگاه آزاد

 

الف) شرایط :

 

1 – رعایت شئونات دانشجویی و مقررات انضباطی

2– نداشتن بدهی معوقه به صندوق رفاه دانشجویی

3 –  نداشتن بیش از دو ترم مشروطی (تا دو ترم مشروطی باید معدل کل بالاتر از 12 باشد)

4- خوش حسابی در پرداخت اقساط وامهای صندوق رفاه

5- وامهای صندوق رفاه به دانشجویان ترم اول، ترم آخر و میهمان تعلق نمی گیرد.

 

ب) مدارک :

 

1 – تکمیل کامل فرم درخواست وام  و مهرو امضای آن توسط اموردانشجویی و آموزش دانشکده

2 – تصاویر شناسنامه ، کارت ملی و آخرین فیش حقوقی ضامن و دانشجو(حضور ضامن در امور دانشجویی دانشکده الزامیست)

3 -ارایه گواهی کسر ازحقوق ازمحل کار ضامن، طبق نمونه (ضامن می بایست بازنشسته، مستمری بگیر و یا کارمند با حداقل سه سال سابقه کار باشد).

5 – ارایه یک برگ چک بانکی عضو شتاب به میزان 120% مبلغ وام اعطایی در وجه صندوق رفاه دانشجویی واحد کرج بدون تاریخ، حواله کرد خط خورده شود .(چک باید مربوط به ضامن باشد و دانشجو نیز می بایست علاوه بر نوشتن"پرداخت مبلغ چک را تعهد می نمایم" در پشت چک، دو بار آن را امضاء نماید و اگر چک مربوط به خود دانشجو باشد ضامن می بایست این جمله را نوشته و دو بار امضاء نماید).

6- کارنامه کل دانشجو

 

نحوه پرداخت اقساط

 

1 – باز پرداخت وام مزبور بعد از فارغ التحصیلی می باشد.

2 – جهت در یافت دفترچه قسط باید حداکثر یک ماه پس از فارغ التحصیلی به صندوق رفاه دانشجویی مراجعه نمایید درغیر این صورت باید کل بدهی یکجا پرداخت گردد.

3 – در صورت عدم پرداخت 2  قسط در سررسیدهای مقرر، چک ضمانت، به بانک ارسال و یا از حقوق ضامن کسر خواهد شد.

      توجه: دانشجویان غیر بومی که در کرج ضامن ندارند می توانند به نزدیکترین واحد دانشگاه آزاد اسلامی به محل سکونت ضامن مراجعـه و با رعایت کلـیه موارد بالا پس از تاییــد امضای ضامن توسط صندوق رفـاه آن واحــد، کلیه مدارک توسط دانشجــو به امور دانشجویی دانشکده محل تحصیل تحویل داده شود.

 

برای دریافت فرم وام به اموردانشجویی دانشکده خود مراجعه نمایید