سازمان

تاریخ : 8/5/86                               

شماره : 73/122651 

 واحد

تاریخ : 13/5/86            تاریخ : 14/5/86

شماره : 5/63777         شماره : 4/7365

بسمه تعالی

معاون محترم پژوهشی واحد کرج

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره 27/5/51188-08 مورخ 18/4/86 در خصوص همکاری اساتید مربی در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد به عنوان استاد مشاور مطابق آیین‌نامه شماره 73/17403 مورخ 5/2/81 به استحضار می‌رساند در حال حاضر اساتیدی می‌توانند از این‌ آیین‌نامه به عنوان استاد مشاور استفاده کنند که دارای مرتبه علمی مربی در رشته‌های خاص (مانند هنر‌، معماری‌، حسابداری‌) و از سوابق پژوهشی ممتاز برخوردار باشد که در این صورت نیز کسب مجوز از معاونت پژوهشی سازمان مرکزی الزامی است و چنانچه استادی شامل موارد مذکور باشد لازم است یک نسخه از حکم هیات علمی و سوابق علمی‌، پژوهشی و تحقیقاتی نامبرده جهت بررسی ارسال گردد.

 

دکتر عبدالحسین موحدی

مدیرکل امور پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی