فرمهای پایان نامه ها برای دکترای حرفه ای و کارشناسی ارشد

 
 
 
فرم‌های جدید پایان نامه
 صورتجلسه دفاع فرمت word
 فرم یک فرمت word
 فرم چهار فرمت word
 فرم پنج فرمت word
 فرم هفت فرمت word
دریافت فونت B Nazanin
(فایلهای دریافتی را در مسیر Windows و در پوشه Font کپی نمائید.)
B Nazanin
B Nazanin Bold
دریافت فونت B Zar
(فایلهای دریافتی را در مسیر Windows و در پوشه Font کپی نمائید.)
B Zar
B Zar Bold

 

 
 
 
فرم‌های مربوط به دانشجویان

فرم الف

فرمت word
فرم شماره (1) فرم پایان نامه کارشناسی ارشد  و دکترا  مورد تصویب در  واحد کرج به انضمام فرم تعهد نامه فرمت word
صورتجلسه دفاع پایان نامه فرمت word

فرم ابلاغیه تصویب موضوع پایان نامه تحصیلی (کارشناسی ارشد)

فرمت word
فرم ابلاغیه تصویب موضوع پایان نامه تحصیلی (دکتری ) فرمت word

فرم شماره 3 - استاد راهنما و مشاور

فرمت word
فرم ضمیمه  پایان نامه  کارشناسی ارشد و دکترا  ( مورد تصویب سازمانهای بیرون از واحد) فرمت word
فرم تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه فرمت PDF
منشور اخلاق پژوهش فرمت PDF
دریافت فونت B Nazanin
(فایلهای دریافتی را در مسیر Windows و در پوشه Font کپی نمائید.)
B Nazanin
B Nazanin Bold
دریافت فونت B Zar
(فایلهای دریافتی را در مسیر Windows و در پوشه Font کپی نمائید.)
B Zar
B Zar Bold
 
فرم‌های مربوط به ارزیابی علمی و پژوهشی مقالات  مستخرج از پایان نامه های دانشجویی
و فرایند دفاع از پایان نامه
 

فرم ب

فرمت word
صورتجلسه دفاع پایان نامه(‌ فرم الف ) فرمت word
صورتجلسه دفاع پایان نامه(‌ فرم ب ) فرمت word

فرم شماره 2 - فرم تعهدنامه بدون مقاله ( مخصوص کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای )

فرمت word

فرم شماره 3 - فرم تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی کارشناسی ارشد

فرمت PDF

فرم تعهدنامه با مقاله  ( مخصوص کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای )

فرمت word

فرم تعهدنامه ( مخصوص دکتری تخصصی )

فرمت word
دریافت فونت B Nazanin
(فایلهای دریافتی را در مسیر Windows و در پوشه Font کپی نمائید.)
B Nazanin
B Nazanin Bold

 

فرم‌های مربوط به مسئولین اساتید
 

فرم تایید پروپوزال توسط کمیته بررسی و تایید پایان نامه ها

فرمتpdf
دریافت فونت B Nazanin
(فایلهای دریافتی را در مسیر Windows و در پوشه Font کپی نمائید.)
B Nazanin
B Nazanin Bold