تاریخ : 6/2/86              12/2/86

شماره : 5979/ص           2098

بسمه تعالی

به : دبیرخانه محترم منطقه 8

از : دفتر ارتباط با صنعت و جامعه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

موضوع : سهمیه کارآموزی وزارت نیرو

با سلام

احتراماً به پیوست سهمیه کارآموزی وزارت نیرو جهت اطلاع و اقدام مقتضی در جهت اعزام کارآموزان به شرکتهای تحت پوشش وزارت نیرو خدمتتان ایفاد می‌گردد.

خواهشمند است دستور فرمائید ار آنجائیکه سهیمه کارآموزی مذکور (حدود 4000 نفر سهمیه) پس از رایزنی‌های بسیار در اختیار دانشگاه آزاد اسلامی قرار گرفته است و سهمیه سال آینده نیز بر اساس تعداد سهمیه استفاده در سال جاری به دانشگاه تعلق خواهدگرفت هرچه سریعتر و به نحوی مقتضی در اختیار واحدهای دانشگاهی تابعه قرار گیرد.

قابل ذکر است واحدهای دانشگاهی می‌بایست حداکثر تا تاریخ 86/3/1 خود راساً نسبت به معرفی دانشجویان جهت گذراندن دوره کارآموزی در شرکتهای تحت پوشش وزارت نیرو اقدام نمایند.

 

باتشکر

وحید کیا

مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه