تاریخ : 26/3/89                                

شماره :  52289/1     

بنام خدا

جناب آقای دکتر عباسی / بابایی

ریاست محترم دانشکده فنی و مهندسی / مدیریت و حسابداری

با سلام و احترام

تصویر نامه شماره 8905506 مورخ 22/3/89 شرکت طراحی تولیدی صنعت و هنر، در خصوص جذب دانشجویان در رشته های مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی جهت گذراندن دوره کارآموزی ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید به اطلاع کلیه علاقمندان رسانده شود.

دکتر عباس احمدی

مدیر پژوهش واحد