دفتر ارتباط صنعت با جامعه

مدیر دفتر ارتباط صنعت با جامعه : مهندس علیرضا امیدیان

وظایف و محدوده اختیارات دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

در جهت ایجاد ارتباط هرچه بیشتر واحدهای دانشگاهی با صنایع‌، سازمان‌ها و کلیه دستگاههای اجرایی ( اعم از دولتی و غیر دولتی )