« تفاهم نامه آموزشی - تحقیقاتی - فناوری  »

مقدمه :

این تفاهم نامه بین وزارت نفت و دانشگاه آزاد اسلامی با شرایط زیر منعقد می گردد.

ماده 1 ، هدف :

توسعه همکاری های آموزشی ، تحقیقاتی و فناروری در جهت تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت نفت به منظور بر طرف نمودن نیازهای متقابل و سرعت بخشیدن به فرآیند توسعه.

ماده 2 ، موضوع تفاهم نامه :

ماده 3 ، روش اجرائی :

ماده 4 ، مدت تفاهم نامه :

ماده 5 ، هزینه ها :

ماده 6 ، سایر موارد :

ماده 7 :

دکتر تقی ترابی                                                                                                        دکتر منصور معظمی

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی                                                                          معاون وزیر نفت درمنابع انسانی و مدیریت