بازگشت به صفحه اصلی

 دانشگاه های آزاد اسلامی

WORLD RANK

UNIVERSITY

PRESENCE

IMPACT

OPENNESS

EXCELLENCE

3867

Islamic Azad University Karaj

8,443

6,897

1,952

3,653

4155

Islamic Azad University Tehran Science & Research Branch

5,698

6,348

1,874

5,228

5143

Islamic Azad University Khorasgan Isfahan

8,254

1,629

5,228

5,228

5689

Islamic Azad University South Tehran

5,637

8,347

5,228

5,228

5998

Islamic Azad University Hamedan

1,589

9,811

5,228

5,228

6176

Islamic Azad University Marvdasht

3,857

9,075

4,161

5,228

7087

Islamic Azad University Arsanjan

16,177

1,602

9,811

5,228

7211

Islamic Azad University Noorabad

18,813

963

9,811

5,228

7346

Islamic Azad University Mashhad

6,431

6,710

7,603

5,228

7449

Islamic Azad University Saveh

7,712

10,194

3,971

5,228

7621

Islamic Azad University Najafabad

12,096

8,522

3,778

5,228

8044

Islamic Azad University Khomeinishahr

3,353

7,426

9,811

5,228

8207

Islamic Azad University Kermanshah

10,746

9,043

4,956

5,228

8298

Islamic Azad University Tabriz

3,885

7,594

9,811

5,228

8435

Islamic Azad University Sanandaj

4,492

13,715

3,472

5,228

8613

Islamic Azad University Bojnourd

6,039

10,213

6,459

5,228

9062

Islamic Azad University Sabzevar

6,368

7,829

9,811

5,228

9283

Islamic Azad University Qazvin

10,132

6,754

9,811

5,228

9495

Islamic Azad University Sari

11,607

11,386

4,479

5,228

9621

Islamic Azad University Garmsar

10,888

10,778

5,696

5,228

9648

Islamic Azad University Yazd

4,275

11,074

8,347

5,228

10022

Islamic Azad University Estahban

6,071

9,865

9,811

5,228

10101

Islamic Azad University Zanjan

6,637

9,790

9,811

5,228

10131

Islamic Azad University Tehran Shahr Rey

2,372

11,826

9,811

5,228

10189

Islamic Azad University Tehran Central Branch

9,172

8,813

9,811

5,228

10447

Islamic Azad University Firuzabad

15,283

5,954

9,811

5,228

10563

Islamic Azad University Shahr Majlesi

4,573

11,479

9,811

5,228

10840

Islamic Azad University Tehran North Branch

6,496

11,201

9,811

5,228

10915

Islamic Azad University Shirvan

5,574

11,672

9,811

5,228

10936

Islamic Azad University Bandar Abbas

9,502

10,069

9,811

5,228

11258

Islamic Azad University Varamin

8,531

11,086

9,811

5,228

11337

Islamic Azad University Shahreza

14,220

12,601

4,956

5,228

11471

Islamic Azad University Quchan

11,061

10,230

9,811

5,228

11514

Islamic Azad University Mahshahr

10,328

10,707

9,811

5,228

11555

Islamic Azad University Tehran Medical Sciences

12,507

9,507

9,811

5,228

11695

Islamic Azad University Mahabad

11,393

10,468

9,811

5,228

11796

Islamic Azad University Shahrekord

5,617

13,167

9,811

5,228

11802

Islamic Azad University Fasa

15,080

10,678

7,127

5,228

11820

Islamic Azad University Shabestar

12,020

10,300

9,811

5,228

11947

Islamic Azad University Mobarakeh

5,766

13,365

9,811

5,228

 

 

 

دانشگاه های ایران

 

 

POSITION

 

WORLD RANK

UNIVERSITY

 

PRESENCE

IMPACT

OPENNESS

EXCELLENCE

 

 

 

 

 

 

 

 

644

University of Tehran

 

1,129

838

1,595

459


656

Tehran University of Medical Sciences

 

746

1,696

449

656


730

Amirkabir University of Technology

 

4,573

422

1,685

634


741

Ferdowsi University of Mashhad

 

693

2,185

140

1,152


977

Sharif University of Technology Tehran

 

777

1,874

2,658

542


1257

Iran University of Science & Technology Tehran

 

2,124

2,955

1,934

727


1319

Isfahan University of Technology

 

2,290

2,358

2,539

863


1390

Shiraz University of Medical Sciences

 

2,430

2,445

1,642

1,471


1554

Shahid Beheshti University Tehran

 

3,508

2,734

2,520

1,094


1581

Mashhad University of Medical Sciences

 

2,156

3,197

1,605

1,721


1893

Isfahan University of Medical Sciences

 

1,137

3,370

4,479

1,534


1893

University of Kashan

 

1,430

4,383

3,613

1,254


1908

Tabriz University of Medical Sciences

 

5,258

4,591

1,231

1,634


1917

University of Tabriz

 

4,445

3,991

3,009

1,066


1938

Urmia University

 

6,219

2,692

2,398

1,901


2004

Shiraz University

 

3,364

3,770

4,693

877


2016

Shahid Beheshti University of Medical Sciences

 

1,746

4,602

3,898

1,187


2189

University of Isfahan

 

4,146

3,880

3,934

1,456


2242

Kerman University of Medical Sciences

 

2,610

6,140

1,189

2,360


2246

University of Mazandaran Babolsar

 

2,824

6,188

2,308

1,504


2329

Payam Noor University

 

5,249

1,043

9,811

1,501


2398

Khaje-Nassir-Toosi University of Technology

 

7,702

4,672

3,411

1,174


2512

Tarbiat Modares University

 

4,887

3,220

8,347

709


2646

University of Guilan

 

6,856

5,915

2,442

1,645


2689

Tarbiat Moallem University Tehran

 

2,626

7,072

3,115

1,682


2748

Bu Ali Sina University Hamedan

 

3,408

5,772

5,048

1,348


3099

Institute for Advanced Studies in Basic Sciences

 

2,386

6,664

4,956

1,886


3235

Kermanshah University of Medical Sciences

 

4,663

6,372

1,827

3,653


3270

Imam Khomeini International University Qazvin

 

7,468

4,867

5,410

1,925


3278

Yazd University

 

5,135

5,747

6,459

1,438


3427

(1) Islamic Azad University

 

3,508

5,014

9,811

1,170


3635

Zanjan University

 

6,322

6,671

5,048

1,972


3641

(1) Shahid Chamran University Ahvaz

 

5,227

7,679

4,057

2,168


3823

University of Sistan and Baluchestan

 

10,532

6,342

3,702

2,275


3867

Islamic Azad University Karaj

 

8,443

6,897

1,952

3,653


4047

Birjand University of Medical Sciences

 

4,857

6,047

5,863

2,827


4155

Islamic Azad University Tehran Science & Research Branch

 

5,698

6,348

1,874

5,228


4189

Mazandaran University of Medical Sciences Sari

 

5,490

7,899

5,410

2,168


4213

University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences Tehran

 

4,761

6,720

5,696

2,827


4324

Razi University Kermanshah

 

12,153

5,669

7,127

1,342


4376

Hamedan University of Medical Sciences

 

6,637

6,259

3,854

3,990


4526

Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

 

11,693

7,284

3,269

2,696


4533

Shahid Sadoughi University

 

1,965

6,591

4,057

5,228


4550

Shahid Bahonar University of Kerman

 

9,636

6,686

7,603

1,489


4585

Institute for Studies in Theoretical Physics and Mathematics

 

11,613

3,790

3,136

5,228


4606

Persian Gulf University Bushehr

 

2,915

6,780

9,811

1,972


4663

Noshirvani Institute of Technology Babol

 

9,354

6,848

6,222

2,181


4742

Zanjan University of Medical Sciences

 

4,649

7,347

6,222

2,920


4884

Baqiyatallah Medical Sciences University

 

1,005

7,076

9,811

2,869


5022

Shahed University

 

6,824

7,121

8,347

2,013

 

 

 

 

کلیه حقوق این سایت مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج می‌باشد .

آدرس : کرج - انتهای رجائی شهر ، تقاطع بلوار شهید موذن و استقلال - صندوق پستی :313 - 31485- info@kiau.ac.ir