بازگشت

 

 

خلاصة فعالیت های پژوهشی در سال 1385 و ماقبل

 

 

کتاب

ردیف

نویسندگان

عنوان کتاب

نوع کتاب

تاریخ انتشار

1

فرحناز اسدی فرد

مژگان برنده

روش های پیشگیری

از بارداری

تألیف

1385

 

 

 

عنوان طرح پژوهشي: بررسی عوامل فردی ، اقتصادی و اجتماعی خانواده بر چگونگی مراحل تحصیلی دانشجویان

رتبه دانشگاهي : مربی

نام مجری:  زهره 

نام خانوادگي مجري: دارابی

تاريخ شروع :   83/03/29                                                    تاريخ خاتمه :  شش ماه بعد

گروه علمي :   پزشکی                  

رشته تحصيلي :            

بودجه مصوب طرح به (ريال) : 15.000.000

 

محل تامين اعتبار طرح:             واحد دانشگاهی  

چكيده طرح (شامل خلاصه ،  اهداف ،  روش  تحقيق   و نتايج به دست آمده) : 

با توجه به اینکه عوامل فردی ، اقتصادی و اجتماعی خانواده بر چگونگی تحصیل دانشجویان تاثیر زیادی دارد و تاثیر منفی این عوامل به صورت افت تحصیلی در دانشجویان ظاهر می شود که افت تحصیلی هم یکی از مشکلات نظام آموزشی از جمله دانشگاهها می باشد . بنابر این با توجه به لزوم شناسایی عمیق تر این مشکل و برنامه ریزی برای رفع آن مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر عوامل فردی و اقتصادی و اجتماعی خانواده بر چگونگی مراحل دانشجویان انجام می شود.

 

 

 

 

عنوان طرح پژوهشي: اختلالات خواب و تاثیر آن بر روی مراقبت از بیمار در پرسنل پرستاری بیمارستانهای شهرستان کرج

رتبه دانشگاهي : مربی

نام مجری:  مهتاب

نام خانوادگي مجري:  سلیمی

تاريخ شروع :   84/4/29  

تاريخ خاتمه :  یکسال بعد

گروه علمي : پزشکی                   

رشته تحصيلي :            

بودجه مصوب طرح به (ريال) :  15.000.000

 

محل تامين اعتبار طرح:             واحد دانشگاهی  

چكيده طرح (شامل خلاصه ،  اهداف ،  روش  تحقيق   و نتايج به دست آمده) : 

بیخوابی شایعترین مشکل خواب است که ممکن است در فرد به علت بیماری ، درد ، اضطراب و ..... بروز کند . بطور کلی بیخوابی با اضطراب و درد ارتباط تنگاتنگ دارد . اگر بیخوابی مزمن شود مشکلاتی را بوجود می آورد درمان بیخوابی بر حسب علت متفاوت است . شیفت های کاری مخصوصاً شیفت شب باعث افزایش بی خوابی و ..... می شود . هدف این پژوهش بررسی اختلالات خواب خصوصاً بی خوابی و تاثیر آن در مراقبت از بیمار در پرسنل پرستاری می باشد.

 

 

 

 

عنوان طرح پژوهشي: بررسی مقایسه ای میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی نسبت به تنظیم خانواده قبل و بعد از واحد گیری این درس

رتبه دانشگاهي : مربی

نام مجری:  میترا 

نام خانوادگي مجري:  پارسی نیا

تاريخ شروع :                                                              تاريخ خاتمه : 

گروه علمي :   پزشکی                  

رشته تحصيلي :  پرستاری گرایش مدیریت بهداشت جامعه            

بودجه مصوب طرح به (ريال) : 30.000.000

 

محل تامين اعتبار طرح:             واحد دانشگاهی  

چكيده طرح (شامل خلاصه ،  اهداف ،  روش  تحقيق   و نتايج به دست آمده) : 

در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران برای برنامه ریزی در زمینه های اقتصادی ، اجتماعی و بهداشتی و خانوادگی بررسی آگاهی و عقاید گروههای مختلف جامعه ضروری می باشد. از آنجائیکه دانشجویان مادران و پدران حال و آینده کشورمان هستند و با توجه به اینکه جمعیت ایران از جوان ترین جمعیت های جهان است . شناخت و آگاهی ها و عقاید آنان در این زمینه از اهمیت ویژه ای برخوردار است . پژوهش حاضر بر روی دو گروه 100 نفره از دانشجویان دختر و پسر که از نظر سن - رشته تحصیلی - وضعیت اقتصادی - فرهنگی و .... همگون شده اند انجام می شود. تحقیق فوق توسط پرسشنامه استاندارد جهت ارزیابی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان قبل از آموزش تنظیم خانواده و سه هفته بعد از امتحان درس فوق انجام می شود .

 

 

 

 

 

عنوان طرح پژوهشي: بررسی میانگین سن منوپوز و فاکتورهای مربوط به آن در شهرستانهای کرج

رتبه دانشگاهي : مربی

نام مجری:  میترا

نام خانوادگي مجري:  پارسی نیا

تاريخ شروع :                     

تاريخ خاتمه : 

گروه علمي :   پزشکی                 

رشته تحصيلي :  پرستاری ( گرایش مدیریت بهداشت جامعه )        

بودجه مصوب طرح به (ريال) : 30.000.000

 

محل تامين اعتبار طرح:             واحد دانشگاهی  

چكيده طرح (شامل خلاصه ،  اهداف ،  روش  تحقيق   و نتايج به دست آمده) : 

یائسگی به قطع پریود به دنبال کاهش فعالیت تخمدان ها اطلاق می شود که بطور کلی میانگین سن آن در جهان 51 سالگی ذکر شده است . در اثر کاهش استروژن علائم و عوارض متعددی در این دوران بروز می کند که با درمان هورمونی مناسب تا حدود زیادی می توان از پیدایش آن جلوگیری کرد . تحقیق حاضر به صورت مقطعی بر روی 300 مورد خانم یائسه در شهرستان کرج انجام می شود نمونه ها به صورت خوشه ای از نقاط مختلف شهرستان کرج جمع آوری می شود نمونه گیری توسط پرسشنامه استاندارد که سوالات آن شامل قد ، سن ، محل تولد ، سن منارک و .... انجام می گیرد که بعد از جمع آوری توسط نرم افزار کامیپوتری آزمیز می شود.

 

 

 

 

عنوان طرح پژوهشي: بررسی میزان آگاهی پرستاران شاغل در بیمارستانهای شهرستان کرج از حقوق بیماران

رتبه دانشگاهي : مربی

نام مجری:  میترا

نام خانوادگي مجري:  پارسی نیا

تاريخ شروع :  83/10/01   

تاريخ خاتمه :  85/01/01

گروه علمي : پزشکی                

رشته تحصيلي : پرستاری ( گرایش مدیریت بهداشت جامعه )            

بودجه مصوب طرح به (ريال) :  15.000.000

 

محل تامين اعتبار طرح:             واحد دانشگاهی  

چكيده طرح (شامل خلاصه ،  اهداف ،  روش  تحقيق   و نتايج به دست آمده) : 

انسان موجودی است با ابعاد جسمی ، روحی و اجتماعی و در دوران سلامت و بیماری دارای حقوقی است . با توجه به اهمیت آگاهی پرستاران از حقوق بیمار و اثرات مثبت و سازنده رعایت این حقوق بر سلامت و بهبودی و رضایت بیماران و اثرات منفی و مخربی عدم رعایت آن بر روی سیر و پیشرفت بیماری و از آنجایی که مطالعات کمی در مورد حقوق بیماران صورت گرفته و چون برای رعایت حقوق مسلم بیماران اولین شرط لازم جهت مشارکت فعال و موثر پرستاران داشتن آگاهی و نگرش صحیح نسبت به این حقوق است تا در هنگام مراقبت بتوانند این حقوق را رعایت کنند و باعث ارتقاء کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی گردند .

 

 

 

 

 

عنوان طرح پژوهشي: بررسی عوامل بازدارنده آموزش به بیمار از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستانهای شهرستان کرج

رتبه دانشگاهي : مربی 

نام مجری:  میترا

نام خانوادگي مجري:  پارسی نیا

تاريخ شروع :     

تاريخ خاتمه : 

گروه علمي :  پزشکی                  

رشته تحصيلي : پرستاری ( گرایش مدیریت بهداشت جامعه )          

بودجه مصوب طرح به (ريال) : 15.000.000

 

محل تامين اعتبار طرح:             واحد دانشگاهی  

چكيده طرح (شامل خلاصه ،  اهداف ،  روش  تحقيق   و نتايج به دست آمده) : 

این پژوهش به منظور تعیین میزان آگاهی پرستاران در مورد موانع آموزش به بیمار انجام می شود . آموزش به بیمار مجموعه ای از اقدامات بهداشتی است که متاسفانه علیرغم فواید بهداشتی آن در قبال هزینه ناچیز کمتر از آن استفاد می شود . شناخت عوامل بازدارنده آموزش به بیمار می تواند به عنوان شالوده برنامه ریزی های بعدی مورد استفاده قرار گیرد و می تواند در ایجاد موقعیت هایی برای افزایش شرکت پرستاران در انجام آموزش به بیمار و خانواده وی موثر باشد.

 

 

 

عنوان طرح پژوهشي: بررسی تاثیر آموزش ابراز وجود بر میزان اعتقاد به نفس و قاطعیت دانشجویان پرستاری و مامایی

رتبه دانشگاهي : مربی 

نام مجری:  مسلم

نام خانوادگي مجري:  سرداری

تاريخ شروع :     

تاريخ خاتمه : 

گروه علمي :  پزشکی                  

رشته تحصيلي : پرستاری ( گرایش روان پرستاری )          

بودجه مصوب طرح به (ريال) : 30.000.000

 

محل تامين اعتبار طرح:             واحد دانشگاهی  

چكيده طرح (شامل خلاصه ،  اهداف ،  روش  تحقيق   و نتايج به دست آمده) : 

پرستاران در حال حاضر نیاز دارند که حقوق ، نقطه نظرات و دیدگاههای خود را با صراحت و روشن بیان نمایند و فعالانه در تصمیم گیری مراقبتی با دیگر اعضاء تیم درمانی شرکت نمایند . بنابر این نیاز دارند که مهارت های ابراز وجود را فراگیرند خصوصاً در مورد دانشجویان پرستاری . از آنجا که در شروع قبول یک حرفه پر مسئولیت می باشند بنابر این مربیان آموزشی بایستی محیط های حمایتی ایجاد نمایند که یک چنین رفتاری را در آنها تسهیل بخشند زیرا ایجاد قاطعیت و توانایی ابراز وجود در دانشجویان منجر به خود آگاهی و انجام شخصیتی آنان گردیده و آنها را در زمینه فعالیتهای آموزشی و بالینی یاری می دهد . در این پژوهش از بین تعداد نمونه های انتخاب شده به صورت تصادفی تعداد که اعتماد به نفس و قاطعیت ضعیفی دارند انتخاب و به دو گروه آزمایشی و کنترل تقسیم می شوند . گروه آزمایشی تحت یک دوره آموزش ابراز و مهم به روش ایفادی نقش و باز خورد قرار می گیرد . پرشنامه کوپر اسمیت و قاطعیت راتوس بصورت پیش آزمون و پس آزمون استفاده می شود .

 

 

 

عنوان طرح پژوهشي: بررسی سطح اعتماد به نفس با رفتارهای بهداشتی دختران دانشجوی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

رتبه دانشگاهي : مربی 

نام مجری:  مسلم

نام خانوادگي مجري:  سرداری

تاريخ شروع :     

تاريخ خاتمه : 

گروه علمي :  پزشکی                  

رشته تحصيلي : پرستاری ( گرایش روان پرستاری )          

بودجه مصوب طرح به (ريال) : 30.000.000

 

محل تامين اعتبار طرح:             واحد دانشگاهی  

چكيده طرح (شامل خلاصه ،  اهداف ،  روش  تحقيق   و نتايج به دست آمده) : 

این پژوهش یک تحقیق توصیفی - تحلیلی است که هدف آن تعیین ارتباط سطح اعتماد به نفس با رفتارهای بهداشتی است . نمونه پژوهش از جامعه پژوهش شامل 200 نفر از دختران دانشجوی پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج می باشند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب می شوند . ابزار گردآوری داده های پرسشنامه شامل سه بخش است بخش اول 14 سوال در مورد مشخصات دموگرافیک ، بخش دوم شامل 58 سوال در مورد اعتماد به نفس از فهرست کوپر اسمیت و بخش سوم 35 سوال درباره رفتارهای بهداشتی در 5 حیطه و اطلاعات از طریق آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شود .

 

 

 

عنوان طرح پژوهشي: بررسی عوامل مهم بیماریهای قلبی در دو گروه اعضاء هیات علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

رتبه دانشگاهي : استادیار 

نام مجری:  منیژه 

نام خانوادگي مجري:  قابلجو

تاريخ شروع :  83/10/01   

تاريخ خاتمه :  85/01/01

گروه علمي :  پزشکی                  

رشته تحصيلي : پرستاری ( گرایش مدیریت )          

بودجه مصوب طرح به (ريال) : 15.000.000

 

محل تامين اعتبار طرح:             واحد دانشگاهی  

چكيده طرح (شامل خلاصه ،  اهداف ،  روش  تحقيق   و نتايج به دست آمده) : 

از نتایج مطالعات در اقصی نقاط دنیا می توان نتیجه گرفت که با پیشگیری از ابتلاء به بیماری عروق کرونر در سنین میانسالی علاوه بر کاهش آمار مرگ و میر در سنین بالاتر در صد زیان های اقتصادی ناشی از هزینه های مستقیم درمانی و هزینه های غیر مستقیم از کار افتادگی قشر فعال جامعه نیز کاهش می باید . بنابر این شناسایی عوامل خطر ساز و تعیین شیوع آنها و همچنین تعیین میزان آگاهی اقشار مختلف جامعه نسبت به این عوامل امکان کنترل و پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروق را که جزء اولویت های تحقیقاتی کشور نیز محسوب می شود میسر می سازد .

 

 

 

عنوان طرح پژوهشي: بررسی تاثیر طب سوزنی بر سردردهای میگرنی

رتبه دانشگاهي : استادیار 

نام مجری:  منیژه 

نام خانوادگي مجري:  قابلجو

تاريخ شروع :     

تاريخ خاتمه : 

گروه علمي :  پزشکی                  

رشته تحصيلي : پرستاری ( گرایش مدیریت خدمات بهداشتی )          

بودجه مصوب طرح به (ريال) : 30.000.000

 

محل تامين اعتبار طرح:             واحد دانشگاهی  

چكيده طرح (شامل خلاصه ،  اهداف ،  روش  تحقيق   و نتايج به دست آمده) : 

بعد از انتخاب نمونه ها و کسب اجازه و موافقت بیماران ، پژوهشگر با بررسی بیمار و تشخیص نوع در میگرن که بصورت یکی از چهار حالت وجود دارد روش درمان که بر اساس نوع درد میگرن می باشد انتخاب شده و پرسشنامه قبل از شروع درمان پرشده و از جلسه پنجم 5 سوال پرسشنامه که مربوط به نوع درد ، شروع حمله ، مدت زمان درد ، .... از بیمار سوال و ثبت می شود و شدت درمان با ابزاری که بصورت یک خط کش یازده شماره ای می باشد سوال میگردد و نتایج تحقیق از مقایسه قبل او و بعد از درمان و قطع داروهای میگرن و کاهش یا قطع مصرف داروهای مسکن به دست خواهد آمد .

 

 

 

عنوان طرح پژوهشي: بررسی فواید حاصل از کاربرد پارتوگرام جهت کنترل سیر زایمان

رتبه دانشگاهي : استادیار 

نام مجری:  زرین  

نام خانوادگي مجري:  آجودانی

تاريخ شروع : 83/10/01    

تاريخ خاتمه :  85/01/01

گروه علمي :  پزشکی                  

رشته تحصيلي : پزشکی ( زنان و زایمان )          

بودجه مصوب طرح به (ريال) : 15.000.000

 

محل تامين اعتبار طرح:             واحد دانشگاهی  

چكيده طرح (شامل خلاصه ،  اهداف ،  روش  تحقيق   و نتايج به دست آمده) : 

در این طرح با مقایسه کاربرد و عدم کاربرد پارتوگرام حین کنترل زایمان نتیجه گیری می شود که آیا استفاده از این روش ( پارتو گرام ) نسبت به روش متداول ( تجربی ) از ارزش بیشتری برخوردار است یا خیر ؟ آیا می تواند موارد اختلال در سیر زایمان را به کمک پارتوگرام سریعتر و صحیح تر تشخیص داد یا خیر ؟

 

 

 

 

عنوان طرح پژوهشي: بررسی مقایسه ای سه داروی بروفن ، ناپروکسن ، ایندومتاسین بر روی لکه بینی از خانمهای مراجعه کننده به درمانگاههای ......

رتبه دانشگاهي : مربی  

نام مجری:  مژگان  

نام خانوادگي مجري:  نینوایی

تاريخ شروع :     

تاريخ خاتمه : 

گروه علمي :  پزشکی                  

رشته تحصيلي : مامایی          

بودجه مصوب طرح به (ريال) : 30.000.000

 

محل تامين اعتبار طرح:             واحد دانشگاهی  

چكيده طرح (شامل خلاصه ،  اهداف ،  روش  تحقيق   و نتايج به دست آمده) : 

یکی از وسایل شایع مورد استفاده برای تنظیم خانواده در درمانگاه ها IUD است که به علت ارائه رایگان آن و عدم نیاز به مراجعه مکرر توسط بیمار و درصد اطمینان بالای روش از سوی مردم با استقبال فراوان مواجه شده است ولی متاسفانه یکی از عوارض جانبی شایع در آیودی خونریزی رحمی نامرتب ( لکه بینی ، هیپرمنوره ، پلی منوره و .... ) می باشد که باعث آنی فقر آهن می شود . در مقالات متعدد درمان های مختلفی برای این خونریزی ارائه شده است . در این پژوهش برای مقایسه از داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی استفاده می شود زیرا این داروها دارای عوارض جانبی نستباً کمتری و بیشتر از بقیه برای این منظور استفاده می شود .

 

 

 

 

عنوان طرح پژوهشي: بررسی تاثیر آموزش اصول تغذیه بر تست های عملکرد ریوی مبتلایان به copd

رتبه دانشگاهي : مربی  

نام مجری:  منصوره  

نام خانوادگي مجري:  تجویدی

تاريخ شروع : مهر 1384    

تاريخ خاتمه :  یکسال پس از تصویب

گروه علمي :  پزشکی                  

رشته تحصيلي : پرستاری ( گرایش داخلی و جراحی )          

بودجه مصوب طرح به (ريال) : 44.000.000

 

محل تامين اعتبار طرح:             واحد دانشگاهی  

چكيده طرح (شامل خلاصه ،  اهداف ،  روش  تحقيق   و نتايج به دست آمده) : 

بیماریهای مزمن انسدادی یکی از جدی ترین مشکلات سلامتی انسان بوده و چهارمین علت مرگ در مبتلایان می باشد با اینکه شیوع این بیماری روز به روز در حال افزایش است متاسفانه استراتژی های محدودی برای پیشگیری و کاهش بروز آن وجود دارد . بنابراین آگاهی بیمار در مورد رژیم درمانی و اقدامات مراقبتی وی را در تشخیص زودرس و به موقع علایم بیماری جهت پیشگیری از پیشرفت آن کمک می نماید .

 

 

 

 

عنوان کتاب : داروی درمانی در شیردهی
تیراژ ( شمارگان ) : 2200

نوع کتاب : ترجمه

نویسنده : 

توماس هیل

کنت لت

مترجم :  

میترا پارسی نیا

تاریخ انتشار : بهار 83

قیمت ( ریال ) :  18.000

ناشر : قلمستان هنر

تعداد صفحات :  98

گروه علمي : پزشکی             

گرایش : بهداشت جامعه          

 

چكيده کتاب : 

امروزه همه شیردهی را به عنوان بهترین راه انتقال ایمنی از مادر به فرزند که موجب کاهش چشمگیر بیماریهای عفونی و سایر بیماریها در نوزاد می شود می شناسند به همین علت تمایلی عمومی برای شیردهی در سراسر جهان به وجود آمده است . به طوری که امروز مادران بیشتری آن را به عنوان روش تغذیه نوزاد خود انتخاب می کنند . با توجه به این تمایل روز افزون لازم به نظر می رسد که در مورد استفاده از داروها و تاثیرات این مصرف بر روی نوزاد آگاهی بیشتری داشته باشیم .

 
همایش های برگزار شده
 
ردیف
موضوع همایش
زمان برگزاری
تعداد مقالات
تعداد سخنرانی
1
بررسی فیزیولوژی و پاتولوژی چند قلویی
81/7/21
3
3
2
زن
81/12/17
7
7
3
هیرسوتیسم
82/8/4
5
5
4
علل فرار نوجوانان از منزل و راهکارهای پیشگیری از آن
82/9/25
8
8
 

چاپ مقالات در مجلات داخلی و خارجی

 

عنوان مقاله : بررسی رابطه رشد جسمی کودکان 2 - 0 ساله با وضعیت اقتصادی و فرهنگی والدین آنها

رتبه دانشگاهي : دانشیار - مربی

نام :   دکتر محمود ، میترا ، ماندانا

نام خانوادگي :  کبیری ، پارسی نیا ، گودرزی

نام و مشخصات مجله ای که مقاله در آن چاپ شده است:

مجله علمی کودکان ایران

 

 نوع مجله :  علمی عمومی

 

گروه علمي :    علوم پزشکی            

رشته تحصيلي :   پزشکی

گرایش :  تخصص کودکان        

 

تاریخ انتشار :  تابستان 83

شماره مجله : 

چكيده مقاله : 

رشد جسمی مناسب یکی از معیارهای بسیار قابل اعتماد برای ارزیابی وضعیت سلامت کودک به خصوص در دو سال اول عمر می باشد. برای سنجش رشد مناسب کودک از جداول و منحنی های استاندارد بین المللی استفاده می شود. لکن با در نظر گرفتن تفاوت های جغرافیایی ، نژادی و اقلیمی حساسیت و دقت این جداول کم می شود. هدف این تحقیق بررسی رابطه رشد جسمی کودکان 2 - 0 ساله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان کرج با وضعیت اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی والدین آنها می باشد . نتایج نشانگر آن است که تغذیه صحیح یکی از مهمترین عوامل است که برروی روند رشد و نمو افزایش وزن کودک تاثیر می گذارد . همچنین میزان تحصیلات مادر و وضعیت اقتصادی خانواده ( اشتغال پدر ) بر روی افزایش وزن کودک موثر است.

 

 

 

 

 

 

عنوان مقاله : اصول آموزش به بیمار

رتبه دانشگاهي : استادیار

نام :  منیژه

نام خانوادگي : قابلجو

نام و مشخصات مجله ای که مقاله در آن چاپ شده است:

 فصلنامه گوارش

 

 نوع مجله : علمی پژوهشی

 

گروه علمي :  پزشکی                  

رشته تحصيلي :  پرستاری

گرایش :  مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی          

 

تاریخ انتشار :  پاییز 84

شماره مجله : 10 ویژه نامه

چكيده مقاله : 

پرستاران نقش ارزنده ای در آموزش بیمار و بالا بردن مهارت ها ، بهبود رفتارهای بهداشتی بیماران را بعهده دراند ، این مهم بخش بزرگی از شغل آنان محسوب می شود . آموزش تغییر در رفتار فرد بعد از دستیابی به دانش مورد نظر تعریف می شود ، مراقبت دهنده باید بتواند با طراحی فعالیتهایی که به تغییر رفتاری مددجو و تغییر شناختی در بیمار ایجاد می کند آموزش مددجو را آغاز و با ارزشیابی رفتار مددجو بعد از آموخته ها فرآیند را خاتمه دهد ، در واقع آموزش به مددجو بعد از بررسی نیازها و آمادگی و انگیزش وی برای یادگیری و تغییر رفتار بهداشتی برای بیماری او طراحی می شود .

 

 

 

 

 

ارائه سخنرانی علمی در همایش ها و کنگره های بین المللی

 

 

عنوان سخنرانی : اصول آموزش

نام خانوادگي : منیژه 

نام :  قابلجو

درجه علمی: استادیار     

عنوان همایش / کنگره که مقاله در آن ارائه شده است:

پنجمین کنگره بین المللی بیماریهای گوارش و کبد ایران

 

 نام کشورایران                        نام شهرتهران

تاریخ ارائه :  27-23/09/84

گروه علمي :  پزشکی                  

رشته تحصيلي : پرستاری   

گرایش( مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی )

 

چكيده : 

پرستاران نقش ارزنده ای در آموزش بیمار و بالا بردن مهارتها ، بهبود رفتارهای بهداشتی بیماران را به عهده دارند ، این مهم بخش بزرگی از شغل آنان محسوب می شود . آموزش تغییر در رفتار فرد بعد از دستیابی به دانش مورد نظر تعریف می شود ، مراقبت دهنده باید بتواند با طراحی فعالیت هایی که به تغییر رفتاری مددجو و تغییر شناختی در بیمار ایجاد می کند . آموزش مددجو را آغاز و با ارشیابی رفتار مددجو بعد از آموخته ها فرایند را خاتمه دهد . در واقع آموزش به مددجو بعد از بررسی نیازها و آمادگی و انگیزش وی برای یادگیری و تغییر رفتار بهداشتی برای بیماری او طراحی می شود .

 

 

 

 

 

عنوان سخنرانی : نقش پرستاران آموزش دیده برای محیط های پیش بیمارستان در سازماندهی جدید پرستاری متمرکز بر نارسایی قلبی

نام خانوادگي : منیژه 

نام :  قابلجو

درجه علمی: استادیار     

عنوان همایش / کنگره که مقاله در آن ارائه شده است:

چهارمین کنگره بین المللی جراحی قلب

 

 نام کشورایران                        نام شهرتهران - مرکز همایش های رازی

تاریخ ارائه : 28-25/09/84

گروه علمي :  پزشکی                  

رشته تحصيلي : پرستاری   

گرایش( مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی )

 

چكيده : 

مقاله حاضر مروری است بر داده های اطلاعاتی از سال 1995 تا ژانویه 2004 که با استفاده از مطالب ، CHF , HF و مقالات نظری تنظیم شده است . این مرور سعی دارد که دیدگاه های مبتنی بر کوشش های کنترل شده متعدد ( RIS ) و تحلیل های سیستماتیک ، راهنمایی های علمی و بالینی را بر اساس آموزش کاربردی پرستاران در زمینه مراقبت متمرکز بر HF و مشاهدات حاصل از نتیجه کار بهره برداری نماید .             

 

 

 

 

 

عنوان سخنرانی : نقش آموزش در مقاله با بحران ناشی از حوادث غیر مترقبه

نام خانوادگي : منیژه 

نام :  قابلجو

درجه علمی: استادیار     

عنوان همایش / کنگره که مقاله در آن ارائه شده است:

دومین کنگره بین المللی بهداشت ، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه

 

 نام کشورایران                        نام شهرتهران

تاریخ ارائه : 03/09/83

گروه علمي :  پزشکی                  

رشته تحصيلي : پرستاری   

گرایش( مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی )

 

چكيده : 

انسان از بدو تولد نسبت به محرکهای محیط خویش کنجکاو بوده و تلاش کرده است که مسایل پیچیده و بغرنج زندگی خود را حل کند ، یکی از آنها بلاهای طبیعی و ناگهانی است که در یک چشم بهم زدن مثل بهمنی عظیم بر سر انسان فرود آمده و جان هزاران هزار نفر را در همان لحظه نابود گرده است ، در این راستا انسانهای در معرض خطر روشهایی را که برای حل مسایل این چنینی و پاسخ به سوالهای خود انتخاب کرده اند متفاوت بوده و منابعی که انسانها توانستند به کمک آنها از بلایا فرار کرده بر آنها تا اندازه ای چیده شوند با تکیه به علم تکنولوژی و آموزش نکات مرتبط با ایمنی خود بوده است .

 

 

 

عنوان : زایمان بی درد

نوع : سخنرانی

سطح : داخلی  
تاریخ برگزاری: 85/02/31

عنوان مقالات ارائه شده :  

نویسنده یا نویسندگان :
توضیح در باره درد و پاسخ های بدن خانم پروانه حیدری
روشهای غیر دارویی زایمان بی درد خانم پروانه حیدری
روشهای دارویی زایمان بی درد خانم پروانه حیدری

 

 

 

عنوان : سخنرانی علمی طب فشاری

نوع : سخنرانی

سطح : داخلی 
تاریخ برگزاری: 84/02/25

عنوان مقالات ارائه شده :  

نویسنده یا نویسندگان :
طب فشاری و موارد استفاده در مامایی و زنان  خانم پروانه حیدری

 

 

عنوان :  هپاتیت

نوع : سخنرانی

سطح : داخلی 
تاریخ برگزاری: 83/03/12

عنوان مقالات ارائه شده :  

نویسنده یا نویسندگان :
انواع هپاتیت - درمان - پیشگیری خانم پروانه حیدری

 

 

عنوان : آشنایی با پانسمان های پیشرفته

نوع : سخنرانی

سطح : داخلی 
تاریخ برگزاری: 84/12/14

عنوان مقالات ارائه شده :  

نویسنده یا نویسندگان :
آناتومی پوست خانم شراره ضیغمی محمدی
انواع زخم خانم شراره ضیغمی محمدی
انواع پانسمان های کامفیل خانم شراره ضیغمی محمدی

 

 

عنوان : خوب است بدانیم که قرص اکستازی چیست ؟ 

نوع : سمینار

سطح : داخلی 
بودجه ( ریال ) : 1.500.000
تاریخ برگزاری: 84/03/24

عنوان مقالات ارائه شده :  

نویسنده یا نویسندگان :
قرص اکستازی چیست ؟   الهام زمانیان
اثرات شدید و معمول قرص اکستازی جناب آقای مسلم سرداری پور
اثرات اعتیاد آور قرص اکستازی سمیه شفیعی - الهام زمانیان

 

 

عنوان : جنبش نرم افزاری و تولید علم  

نوع : همایش

سطح : منطقه ای 
تاریخ برگزاری: 83/10/17

عنوان مقالات ارائه شده :  

نویسنده یا نویسندگان :
نقش اصلی مدیریت در ایجاد یک محیط خوب سازمانی برای تبادل معلومات ، اطلاعات و داده ها و بررسی تفاوت آنها دکتر منیژه قابلجو
نقش تولید علم در توسعه یافتگی جوامع ، موانع و راهکارهای تولید علم در گروه پزشکی ایران سوسن آبگینه اسفندیاری
دانش و مدیریت دانش با تاکید بر نقش متخصصان دانش فاطمه باقری

 

 

عنوان :  درد و راههای درمان غیر دارویی آن

نوع : سخنرانی

سطح : داخلی 
تاریخ برگزاری: 85/03/02

عنوان مقالات ارائه شده :  

نویسنده یا نویسندگان :
درد و راههای درمان غیر دارویی آن  خانم ماندانا آرش 

 

 

عنوان :  حرف پزشکی و آموزه های قانونی

نوع : سخنرانی

سطح : داخلی 
تاریخ برگزاری: 83/10/16

عنوان مقالات ارائه شده :  

نویسنده یا نویسندگان :
حرف پزشکی و آموزه های قانونی  دکتر سعید شعبانی