ارتباط با ریاست واحد

 

 

آدرس پست الکترونیک:

ertebat@kiau.ac.ir

آدرس پست الکترونیک ویژه کارکنان :

kiau.karmand@kiau.ac.ir

      داخلی 2201 و 2202