بازگشت

 خانه  

نام و نام خانوادگی:  محمد صادق زکی خانی

سوابق تحصیل دانشگاهی

1 -لیسانس؛ جامعه شناسی از دانشگاه شهد بهشتی؛ تهران  از 1348 تا 1352؛ کارشناسی

2 -فوق لیسانس؛ جامعه شناسی از دانشگاه ایلی نویز غربی؛ مکمب؛ ایالات متحد آمریکا؛ 1975 تا 1977 ؛ کارشناسی ارشد

3 -دکتری؛ جامعه شناسی ازدانشگاه دولتی داکوتای جنوبی؛ بروکینگز؛ایالات متحد آمریکا؛1977 تا1981 دکترای تخصصی

 

تدریس دروس:

1 -جامعه شناسی پزشکی

2 -جامعه شناسی عمومی

3 -جامعه شناسی تعلیم و تربیت

4 -جامعه شناسی حقوقی

5 -روش تحقیق الف (کارشناسی)

6 -روش تحقیق ب   (کارشناسی)

7 -روش تحقیق (کارشناسی ارشد)

 

راهنمائی؛ مشاوره و داوری پروژه های دوره های:

1 -کارشناسی

2 -کارشناسی ارشد

 

مقالات علمی  -پژوهشی:

1 - بررسی عوامل مؤثر بر اعتیاد به مواد مخدر در شهر مهاجرپذیر کرج ( به زبان فارسی)،  فصل نامه علمی پژوهشی   دانشگاه  آزاد اسلامی  - واحد آ شتیان؛ پائیز و زمستان 1379.

2  - بررسی حساسیت به فرسایش پادگانه های کواترنر؛ حوزه آبخیز طالقان ( به زبان فارسی)؛ مجله منابع طبیعی ایران؛ مجوز شماره : 291/2910/2 وزارت علوم تحقیقات و فن آوری ؛1386

3 - نقش کار آفرینی در تقویت صنعت و دانشگاه  (به زبان انگلیسی)؛ مجله معرفت؛ تعلیم و تربیت و جامعه؛ جمهوری آذربایجان 2006؛ نمایه آی اس اس ان؛ 7607 -1683 .

4  - بیگانگی دانشجویان علوم سیاسی دانشگاه  (به زبان فارسی)؛ فصل نامه تخصصی علوم سیاسی؛ کرج؛ ایران 1389.

5 - مطالعه افت تحصیلی  دانشجویان مقطع کارشناسی علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی - کرج  (به زبان فارسی)؛ فصل نامه تخصصی علوم سیاسی، کرج، ایران؛ 1389  نمایه: آی اس سی.

 

شرکت وارائه مقاله در همایش های علمی معتبر:

1  - بررسی عوامل مؤثر بر اعتیاد مواد مخدر در شهر مهاجر پذیر کرج، نخستین همایش کرج شناسی؛ کرج، ایران، مهرماه 1381.

2 -  مبانی و شیوه های تولید علم، همایش نهضت تولید علم؛ جنبش نرم افزاری و آزاد اندیشی؛ کرج، ایران، آذرماه 1383.

3 - جایگاه نهاد های اجتماعی و نظام های آموزشی در تولید علم، همایش نهضت تولید علم؛ جنبش نرم افزاری و آزاد اندیشی؛ کرج، ایران، آذرماه .1383

4 -  طلاق روانی و نابسامانی های خانواده و اجتماع، نخستین همایش طلاق و راهکارهای آن؛ کرج، ایران، 1384.

5  - Erodibility of Quaternary alluvial terraces of the Taleghan Drainage Basin, Iran, Sediment Dynamics and the Hydromorphology of Fluvial  System, England, April 2006.

6 - The determination of effective sediment yield factor using principal component analysis,  Sediment Dynamics and the Hydromorphology of Fluvial  System, England, April 2006.

7 - Determining suitable areas for industrial establishments using geomorphic indices for decrease  of hazardeous risks, case study: Western parts of Isfahan, Iran,  The First International Conference on Industrial Risk Engineering, Montreal , Canada,2007.

8 - Linking the effect of land use changes to environmental risks of water erosion and sediment yield, case study: Daryacheh Namak Basin, Iran, The First International Conference on Industrial Risk Engineering, Montreal , Canada,2007.

9 - The replacement of solar energy in rural areas to prevent desertification (case study: Aran and Bidgol Regions), 7th International Symposium on New Materials and Nano Materials for Electrochemical Systems, Montreal, Canada, June 2008.

10 -عوامل مؤثر بر اعتیاد به مواد مخدر در شهر مهاجرپذیر کرج، اولین همایش ملی حاشیه نشینی،نظم و امنیت؛ کرج ایران،  دیماه 1390.

 

تالیف و تصنیف

1 - هویت شهروند کرجی؛ انتشارات مینو، 1382

2 -پیش درآمدی بر تحقیق اجتماعی کاربردی ؛ پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیز داری؛ 1382.

3 - طرح پژوهش در تحقیقق اجتماعی؛ انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی  - واحد کرج؛ 1390.

4 - مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم اجتماعی؛انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی  - واحد کرج؛ زیرچاپ.

 

زیانهای خارجی:

 - - انگلیسی

 - - عربی

 

خدمات علمی اجرائی:

 - تحقیق و ترجمه

 - مسئول امور پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی  - واحد کرج

 -سرپرست "     "        "       "    "            "     "

 -سرپرست حوزه معاونت دانشجوئی دانشگاه آزاد اسلامی  -واحد  کرج

 - عضو شورای پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی؛    دانشگاه آزاد اسلامی  - واحد کرج

 - "       "        فرهنگی                                         "        "    "           "      "

 - "       "        پژوهشی                                        "        "     "           "      "

 - "       "        مکانیزاسیون                                    "        "    "            "      "

 - مدیر گروه کارشناسی حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 -معاون آموزشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی 

 - مأمور  و نماینده دانشگاه آزاد اسلامی  - واحد کرج در سلزمان های شهر کرج از جمله فرمانداری و.....

 - معاون دانشکده حقوق و علوم سیاسی و استادیار آموزشی و پژوهشی

 

 

دکتر حسینعلی نوذری

تحصیلات

الف:

ليسانس زبان و ادبيات انگليسي،دانشگاه شيراز،۵۹ -۱۳۵۵

ليسانس علوم سياسي،دانشگاه تهران،۱۳۶۷

فوق ليسانس علوم سياسي،دانشگاه تهران،۱۳۷۱

دكتراي علوم سياسي،دانشگاه تهران،۱۳۸۱

ب:

پايان نامه كارشناسي ارشد جايگاه عقلانيت در انديشه سياسي يورگن هابرماس

پايان نامه دكتري سياست و پست مدرنيسم:امكان و امتناع شالوده شكني از پارادايم هاي كلاسيك و مدرن سياست

ج:

مرتبه علمي:استاديار

 

آثار تأليفي

۱ـصورتبندي مدرنيته و پست مدرنيته:بسترهاي تكوين تاريخي و زمينه هاي تكامل اجتماعي،تهران،نقش جهان،۱۳۸۰

۲ـاحزاب سياسي و نظامهاي حزبي،تهران،نشر گستره،۱۳۸۱

۳ـبازخواني هابر ماس،تهران،نشر چشمه،۱۳۸۱

۴ـمكتب فرانكفورت:خاستگاه و اهميت نظريه انتقادي در علوم اجتماعي و انساني،تهران،انتشارات آگاه،۱۳۸۷

آثار ترجمه شده

۱ـادوين فاگلمان و ويليام ابنشتاين،مكاتب سياسي معاصر،تهران،گستره،۱۳۶۶

۲ـپيتر لويد،طبقه كارگر در جهان سوم،نشر همراه،۱۳۷۲

۳ـحسينعلي نوذري(ترجمه و تدوين)،مدرنيته و مدرنيسم،تهران،نقش جهان،چاپ دوم،۱۳۸۰

۴ـحسينعلي نوذري(ترجمه و تدوين)پست مدرنيته و پست مدرنيسم،تهران،نقش جهان،چاپ دوم،۱۳۸۰

۵ـفلسفه تاريخ(روش شناسي و تاريخنگاري)،تهران،طرح نو،۱۳۸۰

۶ـدايان مك دانل،مقدمه اي بر نظريه گفتمان،تهران،نشر فرهنگ گفتمان،۱۳۸۰

۷ـجيمز ان.پاول،پست مدرنيسم به زبان ساده،تهران،نشر نظر،۱۳۸۰

۸ـتام باتامور،مكتب فرانكفورت،نشر ني،چاپ دوم،۱۳۸۱

۹ـژان فرانسوا ليوتار،وضعيت پست مدرن:گزارشي درباره دانش،تهران،گام نو،چاپ دوم،۱۳۸۱

۱۰ـپيتر برك،تاريخ و نظريه اجتماعي،تهران،طرح نو،۱۳۸۷

۱۱ـكيت جنكينز،بازانديشي تاريخ،تهران،انتشارات آگاه،۱۳۸۷

۱۲ـگراهام اسكمبلر،هابرماس:نظريه انتقادي و سلامت،موسسه عالي پژوهش تأمين اجتماعي وابسته به سازمان تأمين اجتماعي

آثار تأليفي زير چاپ

۱ـتحليل گفتمان:زبان،جامعه و سياست،تهران،نشر فرهنگ گفتمان

2_تاريخنگاري:از كتيبه نگاري تا تاريخنگاري پست مدرن

3_فلسفه و روش شناسي علمي

4_پست مدرنيسم و سياست:امكان و امتناع شالوده شكني از پارادايم هاي كلاسيك و مدرن سياست(رساله دكترا)

چهارشنبه چهاردهم اسفند 1387

مقالات

۱ـیورگن هابرماس،تكنولوژي و علم به مثابه ايدئولوژي،ترجمه حسينعلي نوذري،فرهنگ توسعه،شماره پنجم،۱۳۷۲

۲ـیورگن هابرماس، رسالت دانشگاه در جامعه مدرن، ترجمه حسینعلی نوذری، رهیافت، شماره ششم، سال۱۳۷۳

۳ـنظریه های انقلاب‌‌، روزنامه همشهری،شماره های ۴۱۹ -۴۲۰ -۴۲۱ -۴۲۲، سال ۱۳۷۳

۴ـمایکل رایان، نقد سیاسی، ترجمه حسینعلی نوذری، فصلنامه ارغنون، شماره ۴، زمستان ۱۳۷۳

۵ـزبان،قدرت،آزادی، ماهنامه جامعه سالم، سال سوم، شماره ۱۵، خرداد ۱۳۷۳

۶ـمایکل رایان، نقد سیاسی، ترجمه حسینعلی نوذری، دنیای سخن

۷ـتأملی در زندگی،آثار و اندیشه های هابرماس، ماهنامه کلک، شماره ۶۷، مهر ۱۳۷۴

۸ـتمرکزگرایی در نظامهای سیاسی، روزنامه همشهری، شماره ۸۳۲، سال ۱۳۷۴

۹ـکارگران جهان سوم، روزنامه همشهری، شماره ۳۱۹، سال ۱۳۷۴

۱۰ـسر دنیس لوید، آیا قانون ضروری است؟، ترجمه حسینعلی نوذری، روزنامه همشهری، شماره های ۷۰۴ -۷۰۵ -۷۰۶، سال ۱۳۷۴

۱۱ـپیدایش و تکوین احزاب سیاسی در آمریکای لاتین، روزنامه همشهری، شماره های ۶۷۹ -۶۸۰، سال ۱۳۷۴

۱۲ـآنتونی گیدنز، آیا نوگرایی پدیده ای غربی است؟ترجمه حسینعلی نوذری، روزنامه همشهری، شماره ۶۵۵، سال ۱۳۷۴

۱۳ـنظامهای سیاسی:نظریات و ویژگی ها، روزنامه همشهری، شماره ۷۷۹، سال ۱۳۷۴

۱۴ـجایگاه طبقه در نظامهای سیاسی، روزنامه همشهری، شماره ۷۸۰، سال ۱۳۷۴

۱۵ـنظامهای غیر مشروطه، روزنامه همشهری، شماره ۸۳۱، سال ۱۳۷۴

۱۶ـ هابرماس و بازسازی نظریه انتقادی، روزنامه ایران، شماره ۳۱۱، سال ۱۳۷۴

۱۷ـتحلیل سلطه،عقل و آزادی، روزنامه ایران، شماره ۳۱۶، سال ۱۳۷۴

۱۸ـسیدنی نتلتون فیش، مورخان مسلمان و تاریخ نگاری علمی، ترجمه حسینعلی نوذری، روزنامه ایران، شماره ۴۹۴، سال ۱۳۷۵

۱۹ـسیدنی نتلتون فیش، روزگار درخشان تعلیم و تربیت در فرهنگ و تمدن اسلامی، ترجمه حسینعلی نوذری، روزنامه ایران، شماره ۴۷۷، سال ۱۳۷۵

۲۰ـنیکی کدی، بررسی تطبیقی انقلاب مشروطیت و انقلاب اسلامی، ترجمه حسینعلی نوذری، روزنامه ایران، شماره ۴۷۷، سال ۱۳۷۵

۲۱ـ هرومنتیک در علوم انسانی، روزنامه ایران، شماره ۳۴۴، سال ۱۳۷۵

۲۲ـرهاورد هابرماس، روزنامه ایران، شماره ۳۴۵، سال ۱۳۷۵

۲۳ـریموند تالیس، آلتوسر و استلالهای ایدئولوژیک بر ضد واقعگرایی:واقعگرایی ایدئولوژی و تناقضات سرمایه داری، ارغنون، شماره های ۹ و ۱۰، سال سوم، بهار ۱۳۷۵

۲۴ـجرمی هاوثورن،مدرنیسم و پست مدرنیسم:رمان و نظریه ادبی، ترجمه حسینعلی نوذری، کیان، شماره ۴۹

۲۵ـاستینار کوال، مضامین پست مدرنیته، ترجمه حسینعلی نوذری، اندیشه جامعه، شماره ۶

۲۶ـپست مدرنیسم یک وضعیت یا یک دوران تاریخی، کتاب هفته ویژه چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

۲۷ـروی هریس، آزادی بیان، ترجمه حسینعلی نوذری، کیان، شماره ۲۴

۲۸ـمایکل رایان، نقد سیاسی، ترجمه حسینعلی نوذری، دنیای سخن

۲۹ـانقلابات ایران در چشم انداز تطبیقی، ایران فردا، شماره های ۱۳ و ۱۴

۳۰ـتام باتومور، روند تکوین اندیشه انتقادی، ترجمه حسینعلی نوذری، فرهنگ توسعه، شماره ۱۶

۳۱ـتأملی در جایگاه نقد ادبی، نافه، شماره های ۱۸ تا ۲۴

۳۲ـ هابرماس و بحران سرمایه داری پیشرفته، فرهنگ توسعه، شماره ۹

۳۳ـیورگن هابرماس، مدرنیته پروژه ناتمام، ترجمه حسینعلی نوذری، روزنامه حیات نو

۳۴ـفرانک آر.انکراسمیت، پست مدرنیسم و نظریه تاریخ، ترجمه حسینعلی نوذری، فصلنامه تاریخ معاصر ایران، شماره های ۱۳و ۱۴

۳۵ـمای ایرانی،تصوری نوستالژیک و رمانتیک -یوتوپیک، اندیشه جامعه

۳۶ـدایان مک دانل، نظریه های گفتمان،از ایدئولوژی تا گفتمان:موضع آلتوسری، ترجمه حسینعلی نوذری

۳۷ـفیث ویزگل، رویا و تخلف در ابلوموف، ترجمه حسینعلی نوذری، فصلنامه ارغنون، شماره های ۹و۱۰، سال سوم، بهار و تابستان ۱۳۷۵

۳۸ـانتخابات و نقش مردم

۳۹ـمالزروت ون، خیزش اسلامی و چالش با غرب، ترجمه حسینعلی نوذری، روزنامه ایران، شماره ۶۸۰، سال ۱۳۷۶

۴۰ـمالزروت ون، سلطه فراگیر غرب بر جهان اسلام، ترجمه حسینعلی نوذری، روزنامه ایران، شماره ۶۸۱، سال ۱۳۷۶

۴۱ـمازروت ون، از واکنشهای ایستا تا همگرایی پویا، ترجمه حسینعلی نوذری، روزنامه ایران، شماره ۶۹۱، سال ۱۳۷۶

۴۲ـسید جمال در افغانستان، انتشارات حسینیه ارشاد، سال ۱۳۷۶

۴۳ـسید جمال در استانبول، انتشارات حسینیه ارشاد، سال ۱۳۷۶

۴۴ـسید جمال الدین اسدآبادی، حاکمیت رعب و وحشت در ایران، انتشارات حسینیه ارشاد، سال ۱۳۷۶

۴۵ـنیکی کدی، سالهای آخر عمر سید جمال در استانبول، ترجمه حسینعلی نوذری، انتشارات حسینیه ارشاد، سال ۱۳۷۶

۴۶ـهابرماس و هرمنوتیک، کتاب نقد، شماره های 5و6، زمستان 76 و بهار 77

4۷_کریستوفر لوید، تبیین تاریخ ساختارهای اقتصادی و اجتماعی، ترجمه حسینعلی نوذری، فصلنامه تاریخ معاصر ایران، شماره های 3و4، سال 1376

4۸_مارک پستر، فوکو و نظریه عدم استمرار در تاریخ، ترجمه حسینعلی نوذری، فصلنامه تاریخ معاصر ایران، شماره یک، سال 1376

4۹_مکاتبات علامه محمد اقبال لاهوری و عباس آرام، فصلنامه تاریخ معاصر ایران، شماره یک، سال 1376

۵۰_نگاهی به مجموعه 14 جلدی تاریخ معاصر ایران، فصلنامه تاریخ معاصر ایران، شماره 4، سال 1376

5۱_جان گرنی، میرزا آقاخان کرمانی،شیخ احمد روحی و ادوارد براون، ترجمه حسینعلی نوذری، ماهنامه کلک، شماره 94، دی 1376

5۲_استفن کاتس، چگونه پست مدرن حرف بزنیم و پست مدرن بنویسیم؟، ترجمه حسینعلی نوذری، روزنامه ایران، شماره ۱۱۷۶، سال ۱۳۷۷

۵۳ـجان لوئیس گدیس، تأملی در تاریخ معاصر، ترجمه حسینعلی نوذری، فصلنامه تاریخ معاصر ایران، شماره ۹، بهار ۱۳۷۷

۵۴ـ علی شریعتی؛ایدئولوگ انقلاب ایران، روزنامه جامعه، شماره ۹۱، سال ۱۳۷۷

۵۵ـتحولات اجتماعی ایران را چگونه باید تحلیل کرد؟، روزنامه ایران، شماره ۱۱۰۳، سال ۱۳۷۷

۵۶ـملکم بوی، پیامی از کاکانیا:فروید و موسیقی، ترجمه حسینعلی نوذری، نشریه مقام، فصلنامه موسیقی، شماره اول، سال ۱۳۷۷

۵۷ـلئون پمپا، فلسفه تاریخ:چهارچوبی اساسی در آموزش فلسفه مدرن تاریخ، ترجمه حسینعلی نوذری، فصلنامه تاریخ معاصر ایران، شماره ۸، سال ۱۳۷۷

۵۸ـونسا مارتین، علما،مشروطیت و نوگرایی:نگاهی به کتاب اسلام و مدرنیسم، ترجمه حسینعلی نوذری، فصلنامه تاریخ معاصر ایران، شماره ۷، سال ۱۳۷۷

۵۹ـعلی قیصری، فرهنگ سیاسی و روشنفکران ایرانی:نگاهی به کتاب روشنفکران ایران در قرن بیستم، ترجمه حسینعلی نوذری، فصلنامه تاریخ معاصر ایران، شماره ۷، سال ۱۳۷۷

۶۰ـآر.اف.اتکینسون، فلسفه تاریخ:نگاهی به دیدگاههای رایج در فلسفه معاصر تاریخ، ترجمه حسینعلی نوذری، فصلنامه تاریخ معاصر ایران، شماره ۷، سال ۱۳۷۷

۶۱ـکریستوفر نوریس، گفتمان، ترجمه حسینعلی نوذری، فصلنامه گفتمان، شماره صفر، بهار ۱۳۷۷

۶۲ـارنستو لکلاو، گفتمان، ترجمه حسینعلی نوذری، فصلنامه گفتمان، شماره صفر، بهار ۱۳۷۷

۶۳ـدیوید کوپر، فرانوگرایی و چالشهای فلسفی معاصر، ترجمه حسینعلی نوذری، فصلنامه گفتمان، شماره ۱، سال ۱۳۷۷

۶۴ـدایان مک دانل، مقدمه ای بر نظریه گفتمان، ترجمه حسینعلی نوذری، فصلنامه گفتمان، شماره ۲، پاییز ۱۳۷۷

۶۵ـمفهوم شناسی انتخابات، روزنامه ایران، شماره ۱۴۵۰، سال ۱۳۷۸

۶۶ـتاریخیگری یا مکتب اصالت تاریخ، فصلنامه تاریخ معاصر ایران، شماره ۹، بهار ۱۳۷۸

۶۷ـنگاهی گذرا به احزاب سیاسی و انتخابات در سه کشور اروپای غربی(انگلستان،فرانسه،آلمان)، مجموعه مقالات همایش دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور، نشر سفیر، سال ۱۳۷۸

۶۸ـجایگاه و اهمیت مشروطیت در تاریخ معاصر، روزنامه ایران، شماره ۱۳۰۱، سال ۱۳۷۸

۶۹ـاحزاب سیاسی ویژگی های شاخص دنیای معاصر، روزنامه ایران، شماره ۱۴۴۲، سال ۱۳۷۸

۷۰ـمروری بر تاریخچه انتخابات در جهان، روزنامه ایران، شماره ۱۴۵۵، سال ۱۳۷۸

۷۱ـنظامهای انتخاباتی یا نظامهای رأی گیری، روزنامه ایران، شماره ۱۴۵۷، سال ۱۳۷۸

۷۲ـگذار از استبداد به دموکراسی یا استحاله استبداد به دیکتاتوری، خبرنامه سمینار بین المللی نهضت مشروطیت ایران، شماره سوم، سال ۱۳۷۸

۷۳ـمایکل استنفورد، تاریخ،صنعت در حال توسعه، ترجمه حسینعلی نوذری، فصلنامه تاریخ معاصر ایران، شماره ۱۱، پاییز ۱۳۷۸

۷۴ـمدرنیته و مدرنیسم و پست مدرنیته و پست مدرنیسم، روزنامه کارو کارگر، شماره ۲۷۳۷، سال ۱۳۷۹

۷۵ـکارکردهای احزاب سیاسی، روزنامه ایران، شماره ۱۴۹۷، سال ۱۳۷۹

۷۶ـرفتار انتخاباتی دولتها، روزنامه ایران، سال ۱۳۸۰

۷۷ـصورتبندی مدرنیته و پست مدرنیته، روزنامه عدالت، خرداد ۱۳۸۰

۷۸ـگفتمان نظری پست مدرن و نفی عقلانیت و روشنگری، روزنامه عدالت، خرداد ۱۳۸۰

۷۹ـپرز زاگورین، پست مدرنیسم و نظریه تاریخ، ترجمه حسینعلی نوذری، فصلنامه تاریخ معاصر ایران، شماره ۱۷، سال ۱۳۸۰

۸۰ـانکر اسمیت، پست مدرنیسم و نظریه تاریخ:پاسخ به پروفسور زاگورین، ترجمه حسینعلی نوذری، فصلنامه تاریخ معاصر ایران، شماره های ۱۹و ۲۰، سال ۱۳۸۰

۸۱ـتعریف پست مدرنیته و پست مدرنیسم، نهمین هفته فیلم و عکس(رشت، اسفند ۱۳۸۰)

۸۲ـ هرمنوتیک و تفسیر متن، نامه کانون نویسندگان ایران، شماره ۲، زمستان ۱۳۸۱

۸۳ـپیتر برک، کاربرد الگوها،روش ها و مفاهیم محوری نظریه اجتماعی در تاریخ، ترجمه حسینعلی نوذری، فصلنامه تاریخ معاصر ایران، شماره های ۲۳و۲۷، سالهای ۸۱و۸۲

۸۴ـمایکل استنفورد، مضامین عمده در فلسفه تاریخ، ترجمه حسینعلی نوذری، فصلنامه تاریخ معاصر ایران، شماره های ۲۱و۲۲، سال ۱۳۸۱

۸۵ـسیاست اجتماعی و تغییرات اجتماعی در ایران، فصلنامه رفاه اجتماعی، زمستان ۱۳۸۲

۸۶ـلیوتار،پست مدرن و نفی فراروایت ها، روزنامه اطلاعات، شماره ۲۲۹۷۹، سال ۱۳۸۲

۸۷ـتاریخ آینده است، مجله گزارش گفتگو، شماره ۷، آذر و دی ۱۳۸۲

۸۸ـهابرماس و نظریه زبان(در دفاع از مدرنیته)، کتاب ماه علوم اجتماعی، شهریور ۱۳۸۲

۸۹ـآخرین بازمانده فرانکفورت، روزنامه شرق، شماره ۱۳۹، سال ۱۳۸۲

۹۰ـشکست کلان روایت ها(نگاهی به اندیشه لیوتار)، روزنامه همشهری، شماره ۳۳۳۰، سال ۱۳۸۲

۹۱ـبازخوانی آرای هابرماس، کتاب هفته، شماره ۱۴۲، سال ۱۳۸۲

۹۲ـ پل سوئیزی، سخنی چند درباره جهانی شدن، ترجمه حسینعلی نوذری، فصلنامه اقتصاد سیاسی، شماره چهارم، سال ۱۳۸۲

۹۳ـچپ و راست(مفاهیم متغیر)، نامه، شماره ۳۵، سال ۱۳۸۳

۹۴ـجنبشهای اجتماعی صورتهای جدید سربرمی آورند، کتاب ماه علوم اجتماعی، مرداد ۱۳۸۳

۹۵ـکیت جنکینز، بازاندیشی تاریخ:ملاحظات و تأملاتی چند در باب چیستی و چرایی تاریخ و تاریخ ورزی در دنیای پست مدرن، ترجمه حسینعلی نوذری، فصلنامه تاریخ معاصر ایران، شماره ۲۹، سال ۱۳۸۳

۹۶ـکیت جنکینز، پرسشها و پاسخ هایی چند در ماهیت تاریخ، ترجمه حسینعلی نوذری، فصلنامه تاریخ معاصر ایران، شماره ۳۱، سال ۱۳۸۳

۹۷ـکیت جنکینز، نظریه ها و کاربست تاریخ در دنیای پست مدرن، ترجمه حسینعلی نوذری، فصلنامه تاریخ معاصر ایران، شماره ۳۲، سال ۱۳۸۳

۹۸ـسینما و پست مدرنیسم، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، خرداد ۱۳۸۴

۹۹ـمورخان و مخاطبان، فصلنامه تاریخ معاصر ایران، شماره های ۳۴و۳۵، سال ۱۳۸۴

۱۰۰ـبحران ها و تهدیدهای اجتماعی، فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره ۱۶، سال ۱۳۸۴

۱۰۱ـسینما و پست مدرنیسم، مجله راهنمای نمایش فیلم سینماتیک،موزه هنرهای معاصر تهران، شماره ۲۸،پاییز ۱۳۸۴

۱۰۲ـنگاهی تحلیلی به روند تحول مفهوم هویت در قالب های سه گانه هویت سنتی،مدرن و پست مدرن، فصلنامه مطالعات ملی، سال هفتم شماره ۲، سال ۱۳۸۵

۱۰۳ـگفتمان های قدرت:از هابز تا فوکو،نقد و بررسی و تحلیل اثری از بری هیندس، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد کرج،شماره ۴، زمستان ۱۳۸۵

۱۰۴ـنظریه شعر(بوطیقا)و جایگاه بازسرایی به منزله ژانر جدید در شعر معاصر، مقاله ارائه شده در همایش"نظریه های ادبی معاصر و شعر ایران"، منتشر شده در کتاب غبارزدایی از مسیر تماشا به کوشش دکتر کاووس حسنلی، تهران،  نشر روزگار، سال ۱۳۸۶

۱۰۵ـماهیت انباشتی قدرت از دید فوکو، روزنامه اعتماد، شماره ۱۳۸۰، سال ۱۳۸۶

۱۰۶ـریچارد رورتی و فلسفه سیاسی معاصر:آخرین انقلاب مفهومی، فصلنامه علمی و پژوهشی علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد کرج، شماره ۵، سال ۱۳۸۶

۱۰۷ـرورتی و تمایز فلسفه تحلیلی و قاره ای:تلاش برای اعاده صلح کانتی، فصلنامه علمی و پژوهشی علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد کرج، شماره ۶، سال ۱۳۸۶

۱۰۸ـنقد شالوده شکنانه در عصر هنر و زیبایی شناسی، پژوهشنامه فرهنگستان هنر، سال اول، شماره ۵، مهر و آبان ۱۳۸۶

۱۰۹ـسیر تحول مفهومی و نظری مجسمه سازی از دوران روشنگری با نگاهی به رویکردها و پارادایم های فلسفی، مجموعه مقالات همایش پنجمین دوسالانه مجسمه سازی معاصر تهران

۱۱۰ـپست مدرنیسم و زیبایی شناسی

۱۱۱ـطرحی نو در اندیشه های تاریخی و شیوه های تاریخ نگاری:تأملی در رویکرد روش شناسیک تحلیلی -انتقادی و پارادایم تحقیقی -پژوهشیدر آثار دکتر فریدون آدمیت، ویژه نامه دکتر فریدون آدمیت، مجله بخارا، شماره ۶۵، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۷  

 

معرفی دانشکده

مشخصات دروس

روسا و کارشناسان دانشکده

فعالیتهای دانشکده

کلیه حقوق مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج می باشد