بازگشت

 خانه  

 

عنوان مجلات:

 • ع‍ل‍م‌ ورزش‌ س‍لام‍ت‍ی‌، (علمی )

 • ن‍دای‌ آزاد، (آموزشی و اطلاع رسانی)

 • م‍ج‍ل‍ه‌ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ق‍زوی‍ن‌ ‌، (علمی پژوهشی)

 • س‍ی‍ن‍ا ، (علمی)

 • ک‍وه‌، (علمی)

 • ورزش‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ان‍ق‍لاب ، (علمی)

 • ف‍ص‍ل‍ن‍ام‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌ ، (علمی)

 • ح‍رک‍ت‌  ‌، (علمی پژوهشی)

 • ال‍م‍پ‍ی‍ک‌، (علمی پژوهشی)

 • ن‍ی‍روون‍ش‍اط، (پژوهشی تحقیقی)

 • ب‍رگ‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ، (آموزشی و اطلاع رسانی)

 • دان‍ش‌ ورزش‌ ، (علمی)

 • ج‍ه‍ش‌، (علمی پژوهشی)

 • ف‍ص‍ل‍ن‍ام‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ورزش‌، (علمی پژوهشی)

 • پ‍ژوه‍ش‌ درع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی، (علمی پژوهشی)

 • ورزش‌ خ‍ان‍واده‌، ، (خبری/آموزشی/پژوهشی)  

 • دن‍ی‍ای‌ ش‍ن‍ا:ورزش‍ه‍ای‌ آب‍ی‌، (خبری/آموزشی/پژوهشی)

 • Injury

 • British Journal of sports medicine

 • Psychology of sport and Exercise

 • Injury Extra

 • Exercise and Sport Sciences Reviews

 • Physical Therapy in Sport

 • Journal of Electromyography and Kinesiology

 • Journal of Biomechanics

 • Archives of Iranian Medicine

 • Research in Sports Medicine

 • The American Journal of Sports Medicine

 • Iranian Journal Of Radiology

 لازم به توضیح است نشریات لاتین ذکرشده دربالا به صورت صحافی شده تا سال 2007 موجود است و فقط شامل فهرست مندرجات ومتن هستند و نوع شان مشخص نیست

کتب چاپ شده

 

عنوان کتاب : بهداشت شنا و شناگر

نام ناشر : ورزش

سال چاپ:1391

عنوان کتب : تجزیه و تحلیل آمار پیشرفته در تربیت بدنی و علوم ورزشی(پارامتری و ناپارامتری)

سال انتشار:1390

انتشارات:شهرآب

عنوان کتاب:انداز ه گیری برای ارزشیابی در تربیت بدنی و علوم ورزشی(1)

سال انتشار:1390

انتشارات:سمت

عنوان کتاب: انداز ه گیری برای ارزشیابی در تربیت بدنی و علوم ورزشی(2)

سال انتشار:1390

انتشارات:سمت

عنوان کتاب: مهارت های بنیادی کودکان

سال انتشار:1391

انتشارات: آستان قدس رضوی

عنوان کتاب: ماساژ فشاری (شیاتسو)

سال انتشار:1390

انتشارات: حتمی (عصر انتظار)-

عنوان کتاب:اصول سازمان و مدیریت ورزش      

سال انتشار:1390

انتشارات: علم و حرکت

عنوان کتاب:مبانی اجتماعی – فرهنگی ورزش   

سال انتشار:1391

انتشارات: نشر ورزش

عنوان کتاب:مهارت نوشتن                           

سال انتشار:1390

انتشارات: اهورا

 

طرح های پژوهشی:

عنوان طرح پژوهشی: تاثير مكمل ويتامين ب 1 برروي گلوكز خون به هنگام و پس از فعاليت بيشينه هوازي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج                            

عنوان طرح پژوهشی: تبیین شاخصهای اثر بخشی برنامه تفریحات ورزشی شهرداری تهران                                                                          

عنوان طرح پژوهشی: طراحی و تدوین برنامه استراتژیک اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور 

عنوان طرح پژوهشی: طراحی و تدوین دوره های آموزش مجری- کارشناسی

 عنوان طرح پژوهشی: بررسي تاثير يك جلسه فعاليت بدني سبك بر روي كاهش فشار خون اعضا هيات علمي كارمندان و كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج      

عنوان طرح پژوهشی: ارتباط شاخص های تیپ بدنی با تعادل ایستا و پویا. مرکز مطالعات تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.

عنوان طرح پژوهشی: اثر 6 هفته تمرینات ویبریشن کل بدن بر ویژگی­های آمادگی جسمانی و حرکتی. مرکز مطالعات تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

عنوان طرح پژوهشی: مقایسه  رابطه متغیر های شخصیت، خلق و هیجان خواهی با زمان حرکت در شرایط انگیختگی عادی و تحریک شده

عنوان طرح پژوهشی: تأثیر فشار مسابقات بر دفع برخی از پروتئین های اداری ، الکترولیت ها و هماچوری دانشجویان پسر شرکت کننده در مسابقات فوتبال کشوری دانشگاه آزاد اسلامی

عنوان طرح پژوهشی: مقايسه تاثير تمرينات پلايومتريك بر تغييرات توان قدرت سرعت و چابكي اندام تحتاني بين دو گروه سني منتخب از دانشجويان  پسر غير ورزشكار دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج

عنوان طرح پژوهشی: اثر تمرین هوازی و محدود کردن حرکت فقسه سینه در هنگام تمرین هوازی شنا بر برخی...

 

پایان نامه ها:

عنوان پایان نامه : اث‍ر ی‍ک‌ وه‍ل‍ه‌ ک‍ش‍ش‌ اس‍ت‍ات‍ی‍ک‌، ب‍ال‍س‍ت‍ی‍ک‌ و PNF ب‍ر ن‍ی‍روی‌ ب‍رش‍ی‌ ق‍دام‍ی‌ وارد ب‍ر زان‍و در ح‍رک‍ت‌ ت‍وق‍ف‌ پ‍رش‌ در م‍ردان‌ ت‍م‍ری‍ن‌ ک‍رده‌

نام ونام خانوادگی دانشجو: پ‍رس‍ت‍و ش‍م‍س‍ه‌ ک‍ه‍ن‌

نام و نام خانوادگی استاد راهنما: ام‍ی‍ر س‍رش‍ی‍ن‌

نام ونام خانوادگی استاد مشاور: رغ‍دم‍ع‍م‍ار

 

عنوان پایان نامه : ت‍اث‍ی‍ر اس‍ت‍ف‍اده‌ از ح‍م‍ام‌ س‍ون‍ا و ح‍وض‍چ‍ه‌ آب‌ س‍رد ب‍ر ب‍رخ‍ی‌ از ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‌ زن‍ان‌ ورزش‍ک‍ار و غ‍ی‍رورزش‍ک‍ار

نام ونام خانوادگی دانشجو: م‍ل‍ی‍ح‍ه‌ ق‍رب‍ان‍ی‌

نام و نام خانوادگی استاد راهنما: اص‍غ‍ر خ‍ال‍دان‌ 

نام ونام خانوادگی استاد مشاور: ع‍ل‍ی‍رض‍ا رح‍ی‍م‍ی‌

 

عنوان پایان نامه : اث‍ر آروم‍ات‍راپ‍ی‌ و ب‍ازی‌ ب‍ر پ‍رخ‍اش‍گ‍ری‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ ک‍م‌ ت‍وان‌ ذه‍ن‍ی‌ آم‍وزش‌ پ‍ذی‍ر

نام ونام خانوادگی دانشجو: ل‍ی‍لا درزی‌ رام‍ن‍دی‌

نام و نام خانوادگی استاد راهنما: اف‍خ‍م‌ دان‍ش‍ف‍ر

نام ونام خانوادگی استاد مشاور: م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ ش‍ج‍اع‍ی‌

 

عنوان پایان نامه : اث‍ر ت‍م‍ری‍ن‍ات‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ب‍ر ح‍الات‌ خ‍ل‍ق‍ی‌ ورزش‍ک‍اران‌ وات‍رپ‍ل‍و

نام ونام خانوادگی دانشجو: م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌ طی‍ران‌

نام و نام خانوادگی استاد راهنما:‌ م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ ش‍ج‍اع‍ی‌ 

نام ونام خانوادگی استاد مشاور: ش‍ه‍لاح‍ج‍ت‌

 

عنوان پایان نامه : ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ ج‍و س‍ازم‍ان‍ی‌ و ال‍گ‍وه‍ای‌ رف‍ت‍اری‌ ب‍ا خ‍ودک‍ارآم‍دی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ورزش‍ک‍ار و غ‍ی‍ر ورزش‍ک‍ار م‍ن‍طق‍ه‌ ۸ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌

نام ونام خانوادگی دانشجو: ب‍ه‍ن‍از ص‍ن‍اع‍ی‌

نام و نام خانوادگی استاد راهنما: م‍ه‍دی‌ ک‍ه‍ن‍دل‌

 نام ونام خانوادگی استاد مشاور: ح‍م‍ی‍د ق‍اس‍م‍ی‌

 

CRPعنوان پایان نامه : ت‍اث‍ی‍ر م‍ک‍م‍ل‌ س‍ازی‌ اس‍ی‍د چ‍رب‌ ام‍گ‍ا- ۳ب‍رش‍اخ‍ص‌ ال‍ت‍ه‍اب‍ی‌  وش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ آس‍ی‍ب‌ س‍ل‍ول‍ی‌ س‍رم‍ی‌ پ‍س‌ از ی‍ک‌ ج‍ل‍س‍ه‌ ت‍م‍ری‍ن‌ م‍ق‍اوم‍ت‍ی‌ در ه‍ن‍دب‍ال‍ی‍س‍ت‍ه‍ای‌ م‍رد ج‍وان‌

نام ونام خانوادگی دانشجو: م‍ح‍م‍دام‍ی‍ن‌ گ‍ل‍ی‌

نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر ش‍ه‍لاح‍ج‍ت‌

نام ونام خانوادگی استاد مشاور: دکتر س‍ی‍روان‌ آت‍ش‍ک‌

 

عنوان پایان نامه : ارزی‍اب‍ی‌ ک‍ارکرده‍ای‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ در ه‍ی‍ات‌ ه‍ای‌ ورزش‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ م‍ازن‍دران‌ و ارت‍ب‍اط آن‌ ب‍ا ب‍رخ‍ی‌ از وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ دم‍وگ‍راف‍ی‍ک‍ی‌ م‍دی‍ران‌

نام ونام خانوادگی دانشجو: م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ ک‍لان‍ت‍ری‌

نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکترم‍ه‍دی‌ ک‍ه‍ن‍دل‌

نام ونام خانوادگی استاد مشاور: دکتر ح‍م‍ی‍د ق‍اس‍م‍ی

عنوان پایان نامه : ارت‍ب‍اط س‍ب‍ک‌ م‍رب‍ی‍گ‍ری‌ ب‍اان‍گ‍ی‍زش‌ خ‍ودم‍خ‍ت‍اری‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ رف‍ت‍گ‍ی‌ ورزش‍ی‌ م‍ردان‌ ن‍خ‍ب‍ه‌ ک‍ارات‍ه‌ ای‍ران‌

نام ونام خانوادگی دانشجو: ف‍اروق‌ ش‍ی‍خ‌ اح‍م‍دی‌

نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر س‍ردارمحم‍دی‌

نام ونام خانوادگی استاد مشاور: دکتر ع‍ب‍اس‌ خ‍دای‍اری

عنوان پایان نامه : ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍ح‍دود ک‍ن‍ن‍ده‌ و ارت‍ق‍اء ده‍ن‍ده‌ ت‍وری‍س‍م‌ ورزش‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ زن‍ج‍ان‌ از دی‍دگ‍اه‌ م‍دی‍ران‌، ک‍ارش‍ن‍اس‍ان‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ورزش‍ک‍اران‌

نام ونام خانوادگی دانشجو: م‍ه‍دی‌ م‍ق‍دم‌

نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر م‍ه‍دی‌ ک‍ه‍ن‍دل‌

نام ونام خانوادگی استاد مشاور: دکتر حمی‍دق‍اس‍م‍ی‌

 

عنوان پایان نامه : م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اث‍رات‌ ت‍م‍ری‍ن‍ات‌ ک‍ش‍ش‍ی و ت‍م‍ری‍ن‍ات‌ ک‍ش‍ش‍ی‌ غ‍ی‍رف‍ع‍ال‌ ب‍ر دام‍ن‍ه‌ ح‍رک‍ت‍ی‌ ف‍ل‍ک‍ش‍ن‌ ران‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ زن‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ ت‍ب‍ری‍ز

نام ونام خانوادگی دانشجو: ف‍رح‍ن‍از ض‍رغ‍ام‍ی‌

نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکترج‍ع‍ف‍ر ب‍رق‍ی‌ م‍ق‍دم‌

نام ونام خانوادگی استاد مشاور: دکتر ش‍ه‍لاح‍ج‍ت

عنوان پایان نامه : ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و اول‍وی‍ت‌ ب‍ن‍دی‌ م‍ش‍ک‍لات‌ و چ‍ال‍ش‍ه‍ای‌ آم‍وزش‌ درس‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ در م‍دارس‌ م‍ت‍وس‍طه‌از دی‍دگ‍اه‌ دب‍ی‍ران‌ و دان‍ش‌ آم‍وزان‌ اس‍ت‍ان‌ ای‍لام‌

نام ونام خانوادگی دانشجو: ج‍م‍ال‌ اس‍دی‌

نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکترح‍س‍ی‍ن‌ س‍پ‍اس‍ی‌

 

نام ونام خانوادگی استاد مشاور: دکتر پ‍ری‍وش‌ ن‍ورب‍خ‍ش‌

عنوان پایان نامه : اث‍رخ‍س‍ت‍گ‍ی‌ ای‍زوک‍ی‍ن‍ت‍ی‍ک‌ ع‍ض‍لات‌ م‍چ‌ پ‍ا، زان‍و و ران‌ ب‍ر ج‍ذب‌ ش‍وک‌ در ح‍رک‍ت‌ ف‍رود ت‍ک‌ پ‍ا در دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دختر

نام ونام خانوادگی دانشجو: آم‍ن‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌

نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر ص‍درال‍دی‍ن‌ ش‍ج‍اع‌ ال‍دی‍ن‌ 

نام ونام خانوادگی استاد مشاور: دکترام‍ی‍رس‍رش‍ی‍ن

 

عنوان پایان نامه : م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اث‍ری‍ک‌ ج‍ل‍س‍ه‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ه‍وازی‌ وب‍ی‌ ه‍وازی‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ دف‍ع‌ پ‍روت‍ئ‍ی‍ن‌ ت‍ام‌، م‍ی‍وگ‍ل‍وب‍ی‍ن‌ و ه‍م‍وگ‍ل‍وب‍ی‍ن‌ ادراری‌ ورزش‍ک‍اران‌ ن‍خ‍ب‍ه‌ م‍ش‍ت‌ زن‍ی‌

نام ونام خانوادگی دانشجو: ح‍ام‍دص‍ال‍ح‍ی‍ان‌

نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکترشه‍لاح‍ج‍ت‌

نام ونام خانوادگی استاد مشاور: دکتر ب‍ه‍م‍ن‌ ت‍اروردی‌ زاده

عنوان پایان نامه : ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ م‍ش‍خ‍ص‍ات‌ ارگ‍ون‍وم‍ی‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ ب‍دن‍س‍ازی‌ پ‍ارک‍ه‍ا ب‍اوی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ آن‍ت‍روپ‍وم‍ت‍ری‌ ب‍ان‍وان‌ ک‍ارب‍ر

نام ونام خانوادگی دانشجو: پ‍ون‍ه‌ ش‍ری‍ف‌

نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکترح‍ی‍درص‍ادق‍ی

نام ونام خانوادگی استاد مشاور: دکتر ش‍ه‍لاح‍ج‍ت

عنوان پایان نامه : ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ س‍لام‍ت‌ روان‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ف‍دراس‍ی‍ون‍ه‍ای‌ ورزش‍ی‌ ک‍ش‍ور ب‍ا ادراک‌ آن‍ان‌ از س‍ب‍ک‍ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‍ی‌ روس‍ای‌ خ‍ود

نام ونام خانوادگی دانشجو: ع‍ل‍ی‌ س‍اج‍دی‌ س‍اب‍ق‌

نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر ح‍س‍ی‍ن‌ پ‍ورس‍ل‍طان‍ی‌

نام ونام خانوادگی استاد مشاور: دکترح‍م‍ی‍د ق‍اس‍م‍ی

عنوان پایان نامه : راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ س‍ب‍ک‌ ه‍ای‌ م‍رب‍ی‍ان‌ ب‍ا ه‍وی‍ت‌ ورزش‍ی‌ و رض‍ای‍ت‌ م‍ن‍دی‌ ورزش‍ک‍اران‌ رش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ورزش‍ی‌ ان‍ف‍رادی‌ و گ‍روه‍ی‌

نام ونام خانوادگی دانشجو: س‍روش‌ ب‍زم‍اورد

نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر پ‍ری‍وش‌ ن‍ورب‍خ‍ش‌

نام ونام خانوادگی استاد مشاور: دکتر ح‍س‍ی‍ن‌ س‍پ‍اس‍ی

عنوان پایان نامه : ت‍اث‍ی‍ری‍ک‌ دوره‌ ورزش‌ ص‍ب‍ح‍گ‍اه‍ی‌ ب‍رم‍ی‍زان‌ پ‍رخ‍اش‍گ‍ری‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر و پ‍س‍ر ع‍ق‍ب‌ م‍ان‍ده‌ ذه‍ن‍ی‌ ش‍ه‍ر دام‍غ‍ان‌

نام ونام خانوادگی دانشجو: اع‍ظم‌ خ‍واج‍ه‌ زاده‌

نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر ع‍ل‍ی‍رض‍ارح‍ی‍م‍ی‌

نام ونام خانوادگی استاد مشاور: دکترع‍ل‍ی‌ زارع‍ی‌

 

عنوان پایان نامه : ت‍اث‍ی‍ر۱۲ ه‍ف‍ت‍ه‌ ورزش‌ و ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ م‍ن‍اس‍ب‌ در پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از ع‍ود ب‍ه‌ اع‍ت‍ی‍اد در م‍ع‍ت‍ادی‍ن‌ زن‌ درم‍ان‌ ش‍ده‌ ب‍ا روش‌ ک‍اه‍ش‌ ت‍دری‍ج‍ی‌

نام ونام خانوادگی دانشجو: م‍رال‌ ح‍اج‍ی‌ رس‍ول‍ی‌

نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر ش‍ه‍لاح‍ج‍ت

نام ونام خانوادگی استاد مشاور: دکتر م‍س‍ع‍ود ح‍اج‍ی‌ رس‍ول‍ی‌

 

عنوان پایان نامه : راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ س‍ن‌ و ن‍ح‍وه‌ ت‍وزی‍ع‌ ف‍ش‍ار ک‍ف‌ پ‍ا ب‍ا ت‍ع‍ادل‌ ای‍س‍ت‍ا و پ‍وی‍ا در اف‍راد س‍ال‍م‌ و ف‍ع‍ال‌

نام ونام خانوادگی دانشجو: م‍ری‍م‌ ت‍وک‍ل‌ ب‍خ‍دا

نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر رغ‍د م‍ع‍م‍ار

نام ونام خانوادگی استاد مشاور: دکتر ص‍درال‍دی‍ن‌ ش‍ج‍اع‌ ال‍دی‍ن

 

 عنوان پایان نامه : اثربخشی تداخل زمینه ای بر پیشرفت حرکات بنیادی پرتاب در دانش آموزان 9-7 ساله

نام ونام خانوادگی دانشجو: مرضیه فارفاری

نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکترالهه عرب عامری

نام ونام خانوادگی استاد مشاور: دکترمحمدتقی اقدسی

 

عنوان پایان نامه : شناسایی میزان شیوع و برخی علل بوجود آورنده زانودرد درزنان استفاده از تردمیل در باشگاه های استان البرز

نام ونام خانوادگی دانشجو: شهنازمولایی

نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکترعلیرضارحیمی

نام ونام خانوادگی استاد مشاور: مهدی کسب پرست

 

عنوان پایان نامه : تاثیرتمرین پلایومتریک با تاکید بربعد عمودی وافقی حرکت بر برخی عوامل آمادگی حرکتی دانش آموزان ورزشکار پسر

نام ونام خانوادگی دانشجو: مهدی بهراملو

نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکترمسعود معینی شبستری

نام ونام خانوادگی استاد مشاور: دکتروحیدولی پور

 

سخنرانی ها

عنوان سخنرانی ها: نقش دانشگاهیان در توسعه همه جانبه ورزش کشور. کرسی آزاد اندیشی

نام همایش ، سمینار، کنفرانس: جایگاه دانشگاهیان در ورزش ایران

زمان برگزاری:1391

عنوان سخنرانی ها:

-The Effect of Augmented Feedback in the Bandwidth to Near and Far from Target on Learning and Performance of Golf Putting Skill

نام همایش ، سمینار، کنفرانس: چهارمین کنفرانس بین المللی علوم آموزشی دانشگاه بارسلونا

زمان برگزاری:2012

عنوان سخنرانی ها: The compensatory impact of mini-basketball skills on the progress of fundamental movements in children.

 

نام همایش ، سمینار، کنفرانس: چهارمین کنفرانس بین المللی علوم آموزشی دانشگاه بارسلونا

زمان برگزاری: 2012

عنوان سخنرانی ها: تاثیر استفاده از3 روش ماساژ،هیدروتراپی و تمرینات ثباتی بر کمر درد مزمن زنان 30 تا 50 سال

نام همایش ، سمینار، کنفرانس: ششمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران

زمان برگزاری:1390

عنوان سخنرانی ها: ارتباط ورزش با تأکید بر روابط عمومی الکترونیک

نام همایش ، سمینار، کنفرانس:همایش ملی تریت بدنی کاربردی و علوم ورزشی

زمان برگزاری:1391

عنوان سخنرانی ها:ارتباط شیوه رهبری مربیگری و رضایت مندی ورزشکاران زن و مرد منتخب رشته های تیمی و انفرادی

نام همایش ، سمینار، کنفرانس: همایش ملی تریت بدنی کاربردی و علوم ورزشی

زمان برگزاری:1391

عنوان سخنرانی ها:تحلیل محتوای برنامه های ورزشی تلویزیون با تأکید برمؤلفه های ورزش

نام همایش ، سمینار، کنفرانس: همایش بین المللی دانشگاه های آسیا

زمان برگزاری:1391

عنوان سخنرانی ها:مقایسه محتوای ورزشی تلویزیون و مطبوعات و نیاز هم افزایی رسانه ای

نام همایش ، سمینار، کنفرانس:همایش بین المللی خبرناگاران ورشی

زمان برگزاری:1391

عنوان سخنرانی ها: کشتی و رسانه

نام همایش ، سمینار، کنفرانس:همایش علم و کشتی ایران

زمان برگزاری:1391

عنوان سخنرانی ها:بررسی برخی عوامل مؤثر در موفقیت تتیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان ایران در مسابقات جهانی2009 دانمارک از دیدگاه مربیان و ورزشکاران

نام همایش ، سمینار، کنفرانس: همایش علم و کشتی ایران

زمان برگزاری:1391

عنوان سخنرانی ها:Comparison of sport personality and mental helth characterisct of disable and…

نام همایش ، سمینار، کنفرانس: University center chicago

زمان برگزاری:2012

 

 مقالات چاپ شده

عنوان مقاله های چاپ شده تأثیر دشواری تکلیف و آموزش روی کانون توجه در اجرای تکلیف تعادلی

نام مجله Scholars Research Library Annals of Biological Research

سال چاپ:2012

 

عنوان مقاله های چاپ شده : مقایسه تأثیر روشهای آموزش کامپیوتری ، سنتی و ترکیبی بر میزان اکتشاب و یادداری دانش و نگرش مهارت شوت بسکتبال

نام مجله: : فصلنامه علوم ورزش

سال چاپ:1391

 

عنوان مقاله های چاپ شده : رابطه بین مهارتهای ارتباطی و اثر بخشی

نام مجله: : مجله بین المللی علوم پایه  تحقیق کاربردی

سال چاپ:2012

 

عنوان مقاله های چاپ شده : Evaluation of anthropometric characteristics, bioenergic and  biomotor of Iran elite adolescent Greco Greco-roman wrestlers

نام مجله:  Applied Science Research

سال چاپ:2012

 

عنوان مقاله های چاپ شده : Considering the Prevalence and Causes Addiction in prior Doping Champions of Iran

نام مجله: : World Applied Sciences Journal WASJ

سال چاپ:2012

 

عنوان مقاله های چاپ شده : The relationship of coaching style with self-determination motivation and athlete burnout of male karate elite in Iran

نام مجله: : : Scholars Research Library Annals of Biological Research

سال چاپ:2012

 

عنوان مقاله های چاپ شده :   The Relationship between Emotional Intelligence and Coaching Techniques in the Freestyle and Graeco-Roman Wrestling 

نام مجله:  Scholars Research Library Annals of Biological Research

سال چاپ:2012

 

عنوان مقاله های چاپ شده : رابطه بین تصویر سازی ورزشی، اعتماد به نفس و شاخص توده بدن با موفقیت وزشی در ورزشکاران فوتسال نخبه

نام مجله:  Scholars Research Library Annals of Biological Research

سال چاپ:2012

 

عنوان مقاله های چاپ شده :  The Effect of glutamine supplementation on immune system in female athlete students of shahid chamran  university

نام مجله: : world journal of sport sciences

سال چاپ:2012

 

عنوان مقاله های چاپ شده : predicting 2014 asian games records in swimming events by the gray model

نام مجله: international journal of sport studies

سال چاپ:2011

 

عنوان مقاله های چاپ شده : The Relationship between Emotional Intelligence and Coaching Techniques in the Freestyle and Graeco-Roman Wrestling

نام مجله: Scholars Research Library

سال چاپ:2012

 

عنوان مقاله های چاپ شده : تأثیر دشواری تکلیف و آموزش روی کانون توجه در اجرای تکلیف تعادلی

نام مجله: Scholars Research Library

سال چاپ:2012

 

عنوان مقاله های چاپ شده : مقایسه تأثیر روشهای آموزش کامپیوتری ، سنتی و ترکیبی بر میزان اکتشاب و یادداری دانش و نگرش مهارت شوت بسکتبال

نام مجله: فصلنامه علوم ورزش واحدکرج

سال چاپ:1390

 

عنوان مقاله های چاپ شده : رابطه بین مهارتهای ارتباطی و اثر بخشی

نام مجله: مجله بین المللی علوم پایه  تحقیق کاربردی

سال چاپ:2012

 

عنوان مقاله های چاپ شده : نگاهی به استعارۀ مصرّحه(آشکار )در شاهنامۀ فردوسی

نام مجله: Journal of American Science

سال چاپ:2013

 

عنوان مقاله های چاپ شده: Effects of training on body composition, blood lipids, and glucose homeostasis assessed by the    homeostasis model assessment

نام مجله: Science & Sports

سال چاپ:2012

عنوان مقاله های چاپ شده: Acute exercise improves serum adiponectin not leptin in sedentary adult obese men

نام مجله: South Asian   Journal of Experimental Biology

سال چاپ:2011

عنوان مقاله های چاپ شده: * Adipocytessecreted hormone leptin, lipid profile and aerobic exercise program

نام مجله: South Asian Journal of Experimental Biology

سال چاپ:2011

عنوان مقاله های چاپ شده: interleukin-1 beta plays an important role in insulin secretion in type II diabetic

نام مجله: International   Journal of Biosciences

سال چاپ:2011

عنوان مقاله های چاپ شده: The anti-inflammatory effect of acute exercise in asthma patients

نام مجله: International Journal of Biosciences

سال چاپ:2011

عنوان مقاله های چاپ شده: Acute response of serum leptin to short single bout exercise in patients with moderate asthma

نام مجله: Journal of Biodiversity and Environmental Sciences

سال چاپ:2011

عنوان مقاله های چاپ شده: Hs-CRP and TNF- alpha in response to a stepwise incremental bicycle test in adult obese men

نام مجله: Journal  of Biodiversity and Environmental Sciences

سال چاپ:2011

عنوان مقاله های چاپ شده: تاثير مصرف مكمل ويتامين ب1 بر تغييرات گلوكز خون حین و پس از فعاليت بيشينه هوازي در مردان غیر ورزشکار

نام مجله: نشريه علمي –پژوهشي علوم ورزش

سال چاپ:1390

عنوان مقاله های چاپ شده: Effects of arousal and activation on simple and discriminative reaction time in a stimulated arousal state

نام مجله: World   Applied Sciences (WASJ).

سال چاپ:2011

عنوان مقاله های چاپ شده: Comparison of Excess Post-Exercise Oxygen Consumption (EPOC) With Two Mode of Exercise in the Active Females.

نام مجله: World   Applied Sciences (WASJ).

سال چاپ:2011

عنوان مقاله های چاپ شده : The Effect of Subject-Oriented and Experimenter-Imposed Feedback Schedules on Skill Acquisition in Children

نام مجله: Middle-East Journal of Scientific Research

سال چاپ:2012

عنوان مقاله های چاپ شده: The Study of Response of Selected Pulmonary Index in the Early Follicular and Luteal Phases of Active and Inactive Females

نام مجله: World Applied Sciences (WASJ)

سال چاپ:2012

عنوان مقاله های چاپ شده: The compensatory impact of mini-basketball skills on the progress of fundamental movements in children

نام مجله: Social and Behavioral Sciences (WCES

سال چاپ:2012

عنوان مقاله های چاپ شده: تاثير انگیختگی و فعال سازي تحريك شده بر زمان واكنش ساده و افتراقي

نام مجله: علمی پژوهشی جهش

سال چاپ:1390

عنوان مقاله های چاپ شده : The effect of neurofeedback training on the anxiety of elite female swimmers.

 

نام مجله: Scholars Research Library-Annals of Biological Research) ISI

سال چاپ: 2012

عنوان مقاله های چاپ شده : The effect of Creatine loading on the isokinetic of the knee extensors in male athlets

نام مجله: Scholars Research Library-Annals of Biological Research) ISI

سال چاپ:2011

عنوان مقاله های چاپ شده : The effect an aerobic exercise on IL6,CRP and TNF a concentration in women

نام مجله: Scholars Research Library-Annals of Biological Research) ISI

سال چاپ:2012

عنوان مقاله های چاپ شده : The effect of using sauna(Dry and Steam)and cold water on BP(Systolic and Diastolic)and HR in male athlets

نام مجله: Health Med)IS

سال چاپ:2011

عنوان مقاله های چاپ شده : Comparison of changes in salivary testosterone and Cortisol and it’s relationship with state anxiety in karate champions

نام مجله: (Health med)-ISI

سال چاپ:2011

عنوان مقاله های چاپ شده :وضعیت وشش ورزش تربیتی(مدارس و دانشگاه ها) و نشریات ورزشی کشور

نام مجله: دو فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی

سال چاپ:1391

عنوان مقاله های چاپ شده :به کارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) در اولویت بندی موانع رشد اخلاق حرفه ای در رسانه های ورزشی

نام مجله: حرکت- مدیریت

سال چاپ:1391

عنوان مقاله های چاپ شده :بررسی وضعیت نشر کتب ورزشی با تأکید بر عناصر آمیخته بازاریابی

نام مجله: حرکت - مدیریت

سال چاپ:1391

عنوان مقاله های چاپ شده :Management components and gender orientation in Iranian highly published sport newspapers

نام مجله:journal of sport media

سال چاپ:2012

عنوان مقاله های چاپ شده : تحلیل محتوای برنامه تلویزیونی ورزشی 90

نام مجله: پژوهش های کاربردی مدیریت و بیولوژی

سال چاپ:1391

عنوان مقاله های چاپ شده :طراحی راهبردی شبکه ورزش سیما

نام مجله:فیزیولوژی و مدیریت

سال چاپ:1391

عنوان مقاله های چاپ شده : Balance Deficit in Different Conditions after Aerobic, Anaerobic, Mixed, Prolonged Intermittent and Super Maximal Intermittent Exercises

نام مجله: American Journal of Scientific Research

سال چاپ:2011

عنوان مقاله های چاپ شده : Effect of Creatine Loading on the Isokinetic Properties of the Knee Extensors in Male Athletes

نام مجله: Annals of Biological Research

سال چاپ:2011

عنوان مقاله های چاپ شده : Effect of Whole body vibration Training and Creatine Supplementation on Some of Fitness Factors in healthy male

نام مجله: Annals of Biological Research

سال چاپ:2011

عنوان مقاله های چاپ شده : The Effects of Functional Fatigue on Dynamic Postural Control of Badminton Players.

نام مجله: JBE (Biology of Exercise

سال چاپ:2011

عنوان مقاله های چاپ شده : effect of ten weeks strength training and aquatic balance training on dynamic balance in inactive elder males

نام مجله: Annals of Biological Research

سال چاپ:2012

عنوان مقاله های چاپ شده : exercises on mood state's profile and salivary hormones in non-athlete boy and girl students

نام مجله: Annals of Biological Research

سال چاپ:2012

عنوان مقاله های چاپ شده : Balance Performance on Balance Error Scoring System after Aerobic, Anaerobic, Mixed, Prolonged Intermittent, and Supramaximal Intermittent Exercises

نام مجله: Annals of Biological Research

سال چاپ:2012

عنوان مقاله های چاپ شده : Alteration of Dynamic Control Posture on Y-Balance Test after Different Fatigue Protocols

نام مجله: Annals of Biological Research

سال چاپ:2012

عنوان مقاله های چاپ شده: Serum interleukin-1 beta plays an important role in insulin secretion in type II diabetic

نام مجله: International Journal of Biosciences

سال چاپ:2011

عنوان مقاله های چاپ شده : The anti-inflammatory effect of acute exercise in asthma patients

نام مجله: International Journal of Biosciences

سال چاپ:2011

عنوان مقاله های چاپ شده : Acute  response  of  serum  leptin  to  short  single  bout  exercise  in patients with moderate asthma

نام مجله: Journal of Biodiversity and Environmental Sciences

سال چاپ:2011

عنوان مقاله های چاپ شده : Hs-CRP and TNF- alpha in response to a stepwise incremental bicycle test in adult obese men

نام مجله: Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES

سال چاپ:2011

عنوان مقاله های چاپ شده : Adipocytessecreted hormone leptin, lipid profile and aerobic exercise program

نام مجله: Asian J Exp Biol

سال چاپ:2011

عنوان مقاله های چاپ شده : Acute  exercise  improves  serum  adiponectin  not  leptin  in  sedentary adult obese men

نام مجله: Asian J Exp Biol

سال چاپ:2011

عنوان مقاله های چاپ شده : The Effects of Task Difficulty and Instruction on Focus of Attention in

Performing Balance Task                                                                                                         

نام مجله: Scholars Research Library-Annals of Biological Research) ISI

سال چاپ:2012

 

عنوان مقاله های چاپ شده: مقایسه انگیزش رقابت والیبالیست های نخبه جوان و بزرگسالان                                

 نام مجله: فصلنامه علوم ورزش

سال چاپ: 1390

 

عنوان مقاله های چاپ شده:The relationship between leadership styles and the sources of power in managers of sport organization from the view point of the employees in guilan           

 نام مجله: Journal of basic and applied scientific research

سال چاپ: 2012

 

عنوان مقاله های چاپ شده:مقایسه انگیزه شرکت زنان و مردان سالمند شهر تهران د رفعالیت بدنی                   

 نام مجله: رشد و یادگیری حرکتی- ورزشی

سال چاپ: 1389

 

عنوان مقاله های چاپ شده:اثر مکمل های ویتامینی معدنی بر آنزیم های ضد اکسایشی ، مالون دی آلدیید و رکورد صد متردختران شنا گر نخبه                                                                                                                      

 نام مجله: پژوهنده

سال چاپ: 1390

 

عنوان مقاله های چاپ شده: یک دوره تمرینات مقاومتی برسیستم ایمنی همورال کشتی گیران نخبه

 نام مجله: فصلنامه علوم ورزش

سال چاپ: 1390

 

عنوان مقاله های چاپ شده: بررسی رابطه شاخص های التهابی1L-6,aTNF)- ) ، اکسایشیMDA)) و آسیب عضلانی پس از تمرینات سنگین شنا و مصرف مکمل های ویتامینی معدنی

 نام مجله: فیزیولوژی ورزشی

سال چاپ: 1391

معرفی دانشکده

مشخصات دروس

روسا و کارشناسان دانشکده

فعالیتهای دانشکده

کلیه حقوق مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج می باشد